دا آسمان دى.
이것은 하늘입니다.

آسمان ستوري لري.
하늘은 별을 가지고 있습니다.

بريالى
바래얄리

بريالى كباب خوري.
바래얄리는 케밥을 먹습니다.

بابا هم كباب خوري.
아버지도 케밥을 먹습니다.

دا (da:) 이것
اسمان (asma:n) 하늘
دى (day) 입니다
ستوری (storay) 별
لرل (laral) 가지다, 있다
بريالى (baraeya:li:) 성공적인
كباب 케밥
خوړل (xoral) 먹다
بابا (baba) 아버지
هم (hum) 또한, 역시

- 파슈토어에서 동사 원형은 ل 으로 끝난다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요