터키어/Türkçe - 02012015. 4. 18. 02:00Sütün yolculuğu

우유의 여행


Bir ahır dolusu inek bir süt fabrikası gibidir.

외양간에 가득한 소는 우유 공장과 같습니다.


Bu fabrikaya ihtiyacımız var.

우리에게 이 공장이 필요합니다.


Çünkü süt, sağlığımız için çok önemli bir besindir.

왜냐하면 우유는 우리들의 건강을 위해서 매우 중요한 식품입니다.


Özellikle büyüme döneminde bol bol süt tüketmemiz gerekir.

특히 성장 시기에는 우유를 많이 소비해야합니다.


Süt, yalnızca ineklerden değil, koyun, keçi gibi memeli hayvanlardan da elde edilir.

우유는 오직 젖소로부터만이 아니라, 양, 염소와 같은 포유동물에서도 얻습니다.


Ancak çiftliklerde yetiştirilen hayvanların en çok süt vereni ineklerdir.

그러나 농장들에서 키워지는 동물들 중 가장 많은 우유를 주는 것은 젖소들입니다.


Bir ahır dolusu inek, yılda tonlarca süt verir.

한 목장에 가득한 젖소는 1년에 수 톤에 달하는 우유를 제공합니다.


Çiftlik inekleri düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilir.

농장의 젖소들은 정기적으로 건강 검사를 받습니다.


Hayvanın sağlık durumu, elde edilecek sütün miktarını ve kalitesini etkilediği için bu kontroller çok önemlidir.

동물들의 건강 상태는 얻어질 우유의 양과 질에 영향을 주기 때문에 이 검사는 매우 중요합니다.


Ayrıca hasta olduğu için ilaç verilen hayvanların sütleri de insanlar için çok tehlikelidir.

더군다나 병에 걸려 약이 제공된 짐승들의 젖도 사람들에게 매우 위험합니다.


İnekler günde iki kez sağımhanede toplanıp otomatik meme başlıklarıyla sağılır.

젖소들은 하루에 2번 착유에서 모여서 자동 착유 기계로 젖을 짭니다.


Bu yöntem, elle süt sağma yöntemine göre daha sağlıklı ve verimlidir.

이 방법은 손으로 젖을 짜는 방법보다 더 건강하고 유익합니다.


Sağılan süt bidonlarda ya da büyük depolarda toplanır.

짜여진 우유는 드럼통이나 큰 창고에 모여집니다.


Bu kapların içinde soğutularak sütün sıcaklığı düşürülür.

이 용기들 속에서 식혀지면서 우유의 온도가 떨어집니다.


Bu, sütün fabrikaya gidinceye kadar bozulmamasını sağlar.

이것은 우유가 공장에 갈 때까지 망가지지 않도록 합니다.


Süt kendi hâline bırakılırsa kısa zamanda bozulur.

우유는 그 자신의 상태로 놔두면 짧은 시간에 망가집니다.


Bu yüzden işleneceği fabrikaya bir an önce ulaştırılmalıdır.

그 때문에 처리될 공장으로 최대한 빨리 도착되어야 합니다.


Çiftliklerde yeni sağılan sütler, günün belirli saatlerinde kamyonlarla toplanır.

농장들에서 새로 짜여진 우유들은 하루의 정해진 시간에 트럭에 모여집니다.


En kısa sürede fabrikaya ulaştırılır.

최대한 짧은 시간에 공장에 도착됩니다.


Sütün bozulmasının nedeni, içindeki gözle görülemeyen küçük canlılardır.

우유가 망가지는 원인은 안에 있는 눈에 보이지 않은 작은 생명체들입니다.


Sütün özel makinelerde hızla ısıtılmasıyla, içindeki bu canlılar etkisizleştirilir.

우유는 특정한 기계들에서 급속하게 데워짐으로서 안에 있는 이 생명체들은 영향력이 없어집니다


Bu işleme "pastörizasyon" denir.

이 작업을 '저온살균' 라고 합니다.


Süt, hava ve ışıkla karşılaşmayacak şekilde paketlenir.

우유는 공기와 빛과 마주치지 않는 형태로 포장됩니다.


Artık uzun süre bozulmadan satın alınmayı bekleyeceği market raflarındaki yerini almaya hazırdır.

이제 오랫동안 망가지지 않고 팔려지기를 기다릴 마트 진열대의 자리를 얻기에 준비되었습니다.


ahır 외양간, 마굿간 inek 젖소 besin 영양, 식품 büyüm 성장 dönem 시기 memeli hayvan 포유동물 düzenli 질서있는, 정돈된, 규칙적인 miktar 양, 수량 kalite 질, 품질 etkilemek 영향을 미치다, 영향을 주다 tehlikeli 위험한 sağımhane 착유장, 착유사 toplanmak 모이다 sağmak 젖을 짜다 yöntem 방법 verimli 유익한, 소득있는 bidon 드럼통 soğutulmak 식혀지다 sıcaklık 열, 온기, 온도 düşürülmek 떨어지다 bırakılmak 방치되다, 내버려지다 ulaştırılmak 도착되다 ulaşmak 도착하다 ulaştırmak 도착시키다 belirli 한정된, 특정된 kamyon 트럭 makine 기계 ısıtılmak 데워지다 etkisizleştirmek 무력화시키다, 무효화시키다 etkisizleştirilmek 무력화되다, 무효화되다 işlem 작업 pastörizasyon 저온살균 paketlenmek 포장되다 raşar


- dik 동형용사 için 은 '~하기 때문에', '~라서' 라는 의미다.


- '동사어간+inceye kadar' 는 '~할 때까지' 라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요