Leylək yuvası

황새 둥지


1-ci hissə

첫 번째 부분


Nurlan atasının işlədiyi kranın kabinəsini boş görüb, anasını səslədi:

누를란의 아버지가 운전하는 크레인의 운전실 비운 것을 보고 어머니를 불렀습니다.


- Ana, atam kranda yoxdur.

"어머니, 아버지가 크레인에 없어요."


- Kran daha onlara lazım deyil.

"크레인은 더 이상 그들에게 필요하지 않아.


Görmürsən, evi tikib qurtarıblar.

너 보지 않니, 집을 짓는 것이 끝났어.


Bir də təzə ev tikməyə başlayanda lazım olacaq.

다시 하나 새로운 집을 지을 때 필요할 거야.


Təzə evi bax o iki hündür ağacın yerində tikəcəklər.

새로운 집을 봐라, 저 두 높은 나무가 있는 자리에 지을 거야."


Nurlan təəccüblə soruşdu:

누를란이 놀라서 물어보았습니다.


- Bəs ağacın başındakı leyləklər?

"그러면 나무 꼭대기에 있는 황새들은요?


Onlar necə olacaq?

그것들은 어떻게 되나요?"


- Yəqin o vaxtadək uçub gedərlər.

"틀림없이 그때 쯤 날아가겠지."


- Bəlkə, getmədilər?

"만약 그것들이 날아가지 않았다면요?"


Anasının vacib işi olduğu üçün ona cavab verməyə vaxt tapmadı.

어머니는 반드시 해야할 일을 하기 위해 그에게 대답을 할 시간이 없었습니다.


Tez mətbəxə keçdi.

그녀는 빠릴 부엌으로 갔습니다.


Bir azdan nənəsi bazardan qayıtdı.

잠시 후 할머니가 시장에서 돌아왔습니다.


İçəri girən kimi Nurlan ona gileyləndi:

안으로 들어오자마자 누를란은 그녀에게 불만을 말했습니다.


- Nənə, bilirsən, leyləklərin yuvasını uçuracaqlar.

"할머니, 아세요? 황새들 둥지를 파괴할 거래요.


Yerində təzə ev tikirlər.

그 자리에 새 집을 짓는대요."


- Bəs nə eləsinlər?

"그러면 그들에게 무엇을 하게 할까?


Onlara görə adamlar evsiz qalsınlar?

그것들 때문에 사람들이 집 없이 남으라고 시킬까?


Quşlara nə var ki, başqasını tikərlər.

새들에게 뭐가 있다구, 그것들은 다른 집을 지을 거야."


Nənənin sözləri Nurlanın xoşuna gəlmədi.

할머니의 말은 누를란의 마음에 들지 않았습니다.


Atasına da acığı tutdu:

그는 아버지에게도 화를 냈습니다.


"Başqa yer yoxdur ki, evi gərək elə orada tiksinlər..."

"집이 필요한 그곳에 그것들이 집을 짓기 위한 다른 땅이 없어요."


O bütün günü pəncərənin qabağından çəkilmədi.

그는 하루 종일 창문 앞에서 물러나지 않았습니다.


Ata və ana leylək tez-tez uçub gedir və bir azdan dimdiklərində yem qayıdırdılar.

아버지 황새와 어머니 황새는 자주 날아 왔고, 그것들의 부리에는 먹이가 다시 있었습니다.


Onlar yuvanın qırağında oturan kimi üç dənə qırmızı dimdik onlara tərəf uzanır və ağızlarını açırdılar.

그것들이 둥지 가장자리에 앉자마자 빨간 부리 세 개가 그들을 향해 뻗고, 입을 벌리고 있었습니다.


Balalarını yedirdikdən sonra leyləklər yenə uçub gedirdilər.

새끼들을 먹인 후 황새들은 다시 날아가고 있었습니다.


Nurlan fikirləşirdi ki bəs yuvaları uçurulandan sonra onlar balalarını harada yemləyəcəklər?

누를란은 만약 둥지들을 파괴한 후 그들이 새끼들을 어디에서 키울지 생각했습니다.


Axşam işdən qayıdan atası oğlunu çox qüssəli gördü...

저녁에 일에서 돌아온 아버지는 아들을 슬프게 바라보았습니다.


kabinə 선실, 운전실 gileylənmək 항의하다, 불평을 말하다, 투덜대다 qüssəli 슬픈, 우울한, 비애의 acığı tutmaq 노하다, 화를 내다 yazbaşı 이른봄, 초봄


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요