Böyük tənəffüsdə həyətə çıxmışdıq.

우리들은 긴 쉬는 시간에 정원으로 나갔습니다.


Qonşumuz Adilə rast qəldim.

저는 우리들의 이웃인 아딜과 우연히 마주쳤습니다.


O məndən dörd yaş böyükdür.

그는 저보다 4살 많습니다.


Adilin əlində bir neçə kitab vardı.

아딜 손에는 책 몇 권이 있었습니다.


O, kitabxanaya gedirdi.

그는 도서관으로 가고 있었습니다.


Məni də apardı.

그는 저도 데려갔습니다.


Məktəbimizin kitabxanası birinci mərtəbədədir.

우리들의 학교 도서관은 1층에 있습니다.


Adil kitabları qaytardı.

아딜은 책들을 반납했습니다.


Kitabxanaçı ona başqa kitablar verdi.

사서는 그에게 다른 책들을 주었습니다.


Adil kitabxanaçıya dedi:

아딜은 사서에게 말했습니다.


- Rizvan da kitabxanaya üzv yazılmaq istəyir.

"리즈반도 도서관에 등록되기를 원해요."


Kitabxanaçı soruşdu:

사서가 물어보았습니다.


- Rizvan, neçənci sinifdə oxuyursan?

"리즈반, 너는 몇 학년에서 공부하니?"


- Beşinci sinifdə.

"5학년에서요."


Mən kitabxanaya üzv yazıldım.

저는 도서관에 등록되었습니다.


Oradan "Qaraca qız" kitabını aldım.

그곳에서부터 '검은 소녀'라는 책을 빌렸습니다.


İndi kitabxanaya tez-tez gedirəm.

저는 이제 도서관에 자주 갑니다.


Kitabları həvəslə oxuyuram.

저는 책들을 흥미롭게 읽습니다.


Axı kitab bilik mənbəyidir.

실로 책은 지식의 원천입니다.


Kitabxanamızda bədii kitab və dərslikdən başqa məlumat kitabları da olur.

우리들의 도서관에는 국내 서적과 교과서 외에 다른 지식이 담긴 책들도 있습니다.


Məlum olmayan sualların cavabı bu kitablarda verilir.

알려지지 않은 질문들의 답을 이 책들에서 획득합니다.


Məlumat kitabı həm əlifba lüğəti, həm də mövzular üzrə tərtib olunur.

지식이 담긴 책은 글자 순으로도, 주제 순으로도 정리되어 있습니다.


tənəffüs 사이, 막간, 휴식 mənbə 기원, 원천, 소스 üzrə (~한 규칙에) 따라서


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요