Müsəlmanlar qardaşdırlar, heç birinin başqasından üstünlüyü yoxdur.

무슬림들은 형제입니다, 그 누구도 다른 사람보다 우위인 사람이 없습니다.


Allah bütün bəndələri bir torpaqdan yaratmışdır.

알라는 그의 모든 노예들을 흙으로 만들었습니다.


İnsanların xeyirlisi, insanlar üçün ən faydalı olanlarıdır.

사람들의 장점은 사람들을 위해 가장 유용한 것입니다.


Çalışın bir işdən yapışın, kim hansı işə layıqsə o işdən yapışmalıdır.

노력하세요. 어떤 일에 충실하세요. 누군가 어떤 일에 어울린다면 그 일에 충실해야합니다


Cənnət anaların ayaqları altındadır.

천국은 어머니들의 발 아래에 있습니다.


Ulu Tanrı qadınlara qarşı yaxşı olmağınızı, onlarla mehriban rəftar etməyinizi tövsiyə edir, çünki onlar analarımızdır, bacılarımızdır, qızlarımızdır.

위대한 신은 여성들에 대해 여러분이 잘 대할 것과, 그녀들과 사랑스러운 태도를 취할 것을 추천합니다, 왜냐하면 그녀들은 우리들의 어머니들이고, 누이들이고, 딸들이기 때문입니다.


Bilik öyrənmək hər bir müsəlmanın vəzifəsidir.

지식을 배우는 것은 모든 무슬림들의 의무입니다.


Bilik əldə etməyə çalışın. Bir-birinizlə bəhsə girin, çünki elm sahəsində eşitdiyiniz hər bir yeni söz yer üzündəki qızıllardan, gümüşlərdən daha qiymətlidir.

지식을 획득하는 것을 노력하세요. 서로 경쟁하세요, 왜냐하면 지식의 영역에서 여러분이 듣는 것은 모든 새로운 단어는 지상에서 황금보다, 은보다 더 가치있기 때문입니다.


Elmdən baş çıxarın. Bildiklərini rəhbər tutanların yeri cənnətdir.

지식의 진가를 인정하세요. 지식을 먼저 획득한 사람들의 땅은 천국입니다.


Sizə bilik öyrədən adamı da böyük sayın, uca tutun, bilik öyrətdiyiniz adamı da.

당신에게 지식을 가르친 사람도  위대하게 대하세요, 높이 추켜주세요, 여러분이 지식을 가르친 사람도요.


Bilikli adamlar yer üzenen işıqlarıdır, peyğəmbərin xələfi və varisləridir.

지식이 풍부한 사람들은 지상에서 등불이며, 예언자의 추종자이자 후계자입니다.


Ən böyük sədəqə biliyi bilməyənlər arasında yaymaqdır.

가장 위대한 자선은 그의 지식을 지식이 없는 사람들 사이에서 나누어주는 것입니다.


tövsiyə 권고, 추천 yapışmaq 충실하다, 전념하다 layıq 적절한, 적합한, 어울리는 baş çıxarmaq 진가를 알아보다, 인정하다 xələf 추종자, 신봉자 varis 후계자 sədəqə 자선, 지원


=====


Bir gün bir kəndli turp əkirdi.

어느 날 시골 사람이 무를 심고 있었습니다.


Ayı onun yanına gəldi.

곰이 그의 옆으로 왔습니다.


O dedi:

그가 말했습니다.


- Kəndli qardaş, gəl turpu birlikdə əkib becərək.

"시골 사람아, 무를 함께 심고 재배하자."


Kəndli razı oldu:

시골 사람이 동의했습니다.


- Razıyam, ancaq turpun kökləri mənim, üstü isə sənin olacaq.

"좋아, 그러나 무의 뿌리는 내 것이고, 위의 것은 네 것이 될 거야."


Onlar turp əkdilər.

그들은 무를 심었습니다.


Xeyli keçdi.

시간이 흘렀습니다.


Turp yetişdi.

무가 자랐습니다.


Kəndli turpun köklərini özünə götürdü, yarpaqlarını isə ayıya verdi.

시골 사람은 무의 뿌리를 자신이 갖고, 잎파리들을 곰에게 주었습니다.


Bir ildən sonra ayı kəndlinin yanına gəlib dedi:

1년 후 곰이 시골 사람 옆으로 와서 말했습니다.


- Gəl, yenə birlikdə əkək. Ancaq bu dəfə üstünü sən götür, köklərini mənə ver.

"자, 함께 심자. 그러나 이번에는 위의 것은 네가 갖고, 뿌리는 내게 줘."


Kəndli razı oldu.

농부는 동의했습니다.


Onlar bu dəfə buğda əkdilər.

그들은 이번에는 밀을 심었습니다.


Buğda yetişdi.

밀이 자랐습니다.


Kəndli sünbülləri özünə götürdü, kövşəni isə ayıya verdi.

시골 사람은 이삭들을 자신이 갖고, 지푸라기는 곰에게 주었습니다.


O vaxtdan sonra ayı kəndlinin yanına gəlmədi.

그 이후 곰은 시골 사람 옆으로 오지 않았습니다.


kövşən 그루터기, 지푸라기


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요