- Malik, birinci şəkildə saat neçədir?

말리크, 첫 번째 사진에서 몇 시니?


- Birinci şəkildə saat 12-dir.

첫 번째 사진에서 12시에요.


- Şamil, ikinci şəkildə saat neçədir?

샤밀, 두 번째 사진에서 몇 시니?


- İkinci şəkildə saat birə beş dəqiqə işləmişdir.

두 번째 사진에서 1시 5분이에요.


- Arif, üçüncü şəkildə saat neçədir?

아리프, 세 번째 사진에서 몇 시니?


- Üçüncü şəkildə saat birin yarısıdır.

세 번째 사진에서 1시 반이에요.


- Tahirə, sən de görək dördüncü şəkildə saat neçədir?

타히래, 너도 봐, 네 번째 사진에서 몇 시니?


- Dördüncü şəkildə saat birə on beş dəqiqə qalmışdır.

네 번째 사진에서 1시까지 15분 남았어요. (12시 45분이에요.)


=====


Müəllim şagirdlərdən soruşdu:

선생님이 학생들에게 물어보았습니다.


- Kitabınızın sonunda nə verilmişdir?

너희들의 책 마지막에 뭐가 주어져있니?


- Kitabımızın sonunda İ-V siniflərdə öyrəndiyimiz sözlərin lüğəti verilmişdir.

우리들의 책 마지막에는 1학년부터 4학년까지 우리들이 배운 단어들 사전이 주어져 있어요.


- Lüğətdəki sözlər necə düzülmüşdür?

사전에 있는 단어들은 어떻게 나열되어 있니?


- Lüğətldəki sözlər əlifba sırasına görə düzülmüşdür.

사전에 있는 단어들은 알파벳 순서에 의해 나열되어 있어요.


- Lüğətlərdən bilet sözünü necə tapmaq olar?

사전에서 bilet 단어는 어떻게 찾을 수 있니?


- Bilet sözünü tapmaq üçün B hərfi ilə başlanan sözlərin siyahısına baxmaq lazımdır.

bilet 사전을 찾기 위해서는 철자 B로 시작하는 단어들 목록을 보아야 해요.


- Baş sözü əvvəl gəlir, ya bilet sözü?

baş 단어가 먼저 오니, 아니면 bilet 단어니?


- Baş sözü əvvəl gəlir, çünki əlifbada baş sözünün ikinci hərfi (a) bilet sözünün ikinci hərfindən (i) əvvəl gəlir.

baş 단어가 먼저 와요, 왜냐하면 알파벳에서 baş 단어의 두 번째 철자 (a) 는 bilet 단어의 두 번째 철자 (i) 보다 먼저 와요.


- Lüğətdə sümük sözü əvvəl gəlir ya, sülh sözü?

사전에서 sümük 단어가 먼저 오니, 아니면 sülh 단어니?


- Sülh sözü əvvəl gəlir, çünki onun üçüncü hərfi (l) əlifbada m hərfindən əvvəl gəlir.

sülh 단어가 먼저 와요, 왜냐하면 그것의 세 번째 철자는 (i) 알파벳에서 m 철자보다 앞에 오거든요.


Müəllim dədi:

선생님이 말씀하셨습니다.


- Lüğətdən düzgün istifadə etmək üçün əlifba sırasını əzbər bilmək lazımdır.

사전을 똑바로 이용하기 위해서는 알파벳 순서를 외워야 한단다.


siyahı 목록, 리스트, 색인 sümük 뼈 əzbər bilmək 암기하다, 외우다


=====Üzeyir Hacıbəyov

위제이르 하즈베요프


Böyük Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov Qarabağda anadan olmuşdur.

위대한 아제르바이잔 음악가 위제이르 하즈베요프는 카라바흐에서 태어났습니다.


O, ilk təhsilini Şuşada almışdır.

그는 초등 교육을 슈샤에서 받았습니다.


Sonra Qori Müəllimlər Seminariyasında oxumuşdur.

그 후 그는 고리 교사 신학교에서 공부했습니다.


Üzeyir Hacıbəyov seminariyada musiqini öyrənmiş, xorda oxumuşdur.

위제이르 하즈베요프는 신학교에서 음악을 배웠고, 화음을 공부했습니다.


O, seminariyanı bitirdikdən sonra kənddə rus dili müəllimi işləmişdir.

그는 신학교를 마친 후 마을에서 러시아어 선생님으로 근무했습니다.


Sonra Bakıya köçmüş və ömrünü musiqiyə həsr etmişdir.

그 후 바쿠로 이주했고, 그의 전 생애를 음악에 바쳤습니다.


Üzeyir Hacıbəyov "Leyli və Məcnun", "Əsli və Kərəm", "Koroğlu" operalarını, "Arşın mal alan", "O olmasın, bu olsun" musiqili komediyalarını yazmış, bir çox romans, xalq mahnıları və marşlar bəstələmişdir.

위제이르 하즈베요프는 '레일리와 메즈눈', '에슬리와 케렘', '코로글루' 오페라를, '아르슨 물건을 받은 자', '그렇게 되지 말기를, 이렇게 되기를' 가극을 썼고, 많은 소설들, 민족의 민요와 행진곡들을 작곡했습니다.


O, musiqiyə aid bir sıra elmi əsərlər yazmışdır.

그는 음악에 대해 일련의 학술 저작들을 집필했습니다.


Azərbaycanın Dövlət himninin musiqisini də Üzeyir Hacıbəyov bəstələmişdir.

아제르바이잔 국가의 음악도 위제이르 하즈베요프가 작곡했습니다.


Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının qarşısında Ü.Hacıbəyovun heykəli qoyulmuşdur.

아제르바이잔 국립 음악원 앞에는 위제이르 하즈배요프의 동상이 설치되어 있습니다.


seminariya 신학교 xorda 화음 həsr etmək 봉헌하다, 바치다 marş 행진곡 dövlət himni 국가(國歌) konservatoriya 예술학교, 음악학교 fəxri ad 명예 직함, 명예 타이틀


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요