아제르바이잔 아제리어 교과서 Azərbaycan dili (러시아 학교) - 6학년 30 1992년 2월 26일 호잘리 학살


Xocalı Faciəsi

호잘리의 비극


Xocalı Qarabağın gözəl bir guşəsi idi.

호잘리는 카라바흐의 아름다운 한 부분이었습니다.


Namərd erməni silahlıları xarici qoşunların köməyi ilə Xocalıya hücum etdilər.

비열한 아르메니아 군인들은 외국 군대의 협력으로 호잘리를 공격했습니다.


Bu, 1992-ci il fevral ayının iyirmi altısında olmuşdu.

이것은 1992년 2월 26일에 있었습니다.


Gecə qəflətən tanklardan, toplardan, raketlərdən atəş açıldı.

밤에 불시에 탱크, 야포, 로켓으로 포격했습니다.


Minlərlə körpə, qoca, cavan öldürüldü.

수천 명의 아이, 노인, 젊은이가 살해당했습니다.


Şəhər darmadağın edildi.

도시는 파괴되었습니다.


Vaxt gələcək xalqımız, Xocalını geri qaytaracaq.

시간이 흐르면, 우리 민족은, 호잘리를 다시 되찾을 것입니다.


Xocalını yenidən tikəcəyik.

우리들은 호잘리를 다시 건설할 것입니다.


Yenidən orada həyat canlanacaq.

다시 거기에서 삶이 깨어날 것입니다.


Xocalı qırğınından salamat qalmış uşaqlar böyüyəcək.

호잘리 대학살에서 살아남은 아이들은 어른이 될 겁니다.


Onlar ata-analarının torpaq uğrunda öldüklərini unutmayacaqlar.

그들은 부모의 땅을 위해 사망한 사람들을 잊지 않을 것입니다.


Doğma yurdlarını göz bəbəyi kimi qoruyacaqlar.

그들은 고향을 매우 소중하게 수호할 겁니다.


namərd 비겁한, 비열한, 신뢰할 수 없는, 교활한, 음험한 qəflətən 불시에, 불쑥, 갑자기, 순간적인, 찰나의, 잠깐 atəş 발사, 발포 atəş açmaq 발사하다, 발포하다, 포격하다 öldürülmək 살해당하다, 죽임을 당하다 qırğın 대학살, 학살, 유혈 사태 salamat 나무랄 데 없는, 해가 없는, 무해한 salamat qalmaq 화를 면하다, 살아남다, 위기를 피하다 cinayət 범죄


=====


Yadda saxla!

잊지 마!


Azğın və qaniçən erməni işğalçıları torpağımızın iyirmi faizını işğal etmişlər.

악랄하고 피에 미친 아르메니아 침략군들은 우리들의 영토의 20%를 점령했습니다.


Minlərlə azərbaycanlı itkin düşmüş, bir milyon soydaşımız öz doğma yurd-yuvasından didərgin olmuşdur.

아제르바이잔인 수천 명이 실종되었고, 우리들의 백만명의 친척이 자신의 고향에서 쫓겨나 난민이 되었습니다.


Onlar məcburi köçkün və qaçqın kimi çadırlarda yaşayırlar.

그들은 국내 실향민과 난민으로 천막에서 살고 있습니다.


Quduz düşmən yüzlərlə kənd və şəhərimizi, məktəbimizi, xəstəxanamızı dağıdıb xarabaya çevirmişdir.

정신 나간 적들은 우리들의 수백의 마을과 도시들, 학교들, 병원들을 파괴해서 폐허로 바꿨습니다.


Düşmən tapdağı altında qalan şəhər və rayonların işğal olunması tarixini bir an unutma!

적의 영토로 남은 도시와 지역의 점령된 역사를 잠시도 잊지 마!


Xocalı - 26 fevral 1992-ci il

호잘리 - 1992년 2월 26일


Şuşa - 8 may 1992-ci il

슈샤 - 1992년 5월 8일


Laçın - 18 may 1992-ci il

라츤 - 1992년 5월 18일


Kəlbəcər - 2 aprel 1993-cü il

캘배재르 - 1993년 4월 2일


Ağdam - 23 iyun 1993-cü il

아그담 - 1993년 6월 23일


Füzuli - 23 avqust 1993-cü il

퓌줄리 - 1993년 8월 23일


Cəbrayıl - 23 avqust 1993-cü il

재브라을 - 1993년 8월 23일


Qubadlı - 31 avqust 1993-cü il

구바들르 - 1993년 8월 31일


Zəngilan - 29 oktyabr 1993-cü il

잰길란 - 1993년 10월 29일


Unutma ki, torpağımızı azad etmək, bütün Vətən övladları kimi, senin də müqəddəs borcundur.

우리들의 영토를 해방시키는 것은 모든 조국의 후손들로써, 너에게도 성스러운 의무라는 점을 잊지 마!


Türk xalqının böyük oğlu Atatürkün sözləri ilə desək, bu yolda sən ya şəhid, ya qazi olacaqsan.

튀르크 민족의 위대한 아들 아타튀르크의 말씀에 의하면, 이 길에서 너는 순교자가 되거나 참전 용사가 될 거야.


azğın 무모한, 무분별한, 격분한, 화난, 반항적인, 악랄한 qaniçən 1. 폭군, 착취자 2. 거미 3. 문어 4. 흡혈귀 5. 혈안이 된, 피에 미친, 피에 굶주린, 살인과 폭력을 즐기는 işğalçı 1. 침략국, 침략군, 점령군 2. 직업적인 işğalçı düşmənlə əməkdaşlıq edən vətən xaini 적과의 협력자, 부역자 soydaş 친족, 친척 didərgin 1. 방랑자, 부랑자 2. 망명자, 난민 didərgin olmaq 난민이 되다 köçkün 이주자, 이민자 məcburi köçkün 국내 실향민 qaçqın 난민, 피난자 quduz 폭력적인, 극단적인, 맹렬한, 미친 xaraba 파괴된, 부서진, 폐허 qazi 베테랑, 참전 용사, 믿음직스러운 전사


- sözləri ilə desək 은 '~의 말에 의하면, ~의 말에 따르면'이라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요