Bu qalam.
이것은 연필입니다.

Bu kimning qalami?
이것은 누구의 연필입니까?

Bu mening qalamim emas.
이것은 제 연필이 아닙니다.

Sening qalaming emas.
너의 연필도 아닙니다.

Uning qalami emas.
그의 연필이 아닙니다.

Bizning qalamimiz emas.
우리들의 연필이 아닙니다.

Sizning qalamingiz emas.
당신들의 연필이 아닙니다.

Ularning qalami ham emas.
그들의 연필이 아닙니다.

Bu Qahramonning qalami.
이것은 카흐라몬의 연필입니다. 


'우즈벡어 > 우즈벡어 종합자료' 카테고리의 다른 글

우즈벡어 회화 - 35  (0) 2012.01.16
우즈벡어 회화 - 34  (0) 2012.01.16
우즈벡어 회화 - 33  (0) 2012.01.15
우즈벡어 회화 - 32  (0) 2012.01.15
우즈벡어 회화 - 31  (0) 2012.01.15
우즈벡어 회화 - 30  (0) 2012.01.15
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요