سلا م, مانده نباشيد
salam, Manda nabashaid
안녕하세요.


صبح بخير
sobh ba xayr
안녕하세요. (아침인사)


روز بخير
roz ba xayr
안녕하세요. (낮 인사)


شام شما خوش
sham-e shuma xush
안녕하세요. (저녁인사)


شب بخير
shab ba xayr
안녕히 주무세요.


. روز خوش داشته باشيد
roz-e-xush dashta bashaid
안녕히 계세요.


؟ چطور استيد
chetor astaid?
어떻게 지내세요?


خوب, بسيار خوب
xub, besyar xub.
잘 지내요.


تشکر
tashakor
고맙습니다.


قابل تشکر نيست
qabel-e tashakor naist
천만에요.


! خداحا
xuda Hafez
안녕히 가세요!, 잘 가!


بعدأ ميبينديم
badam maybinaim.
나중에 봐!, 잘 가!


. از ملا قات شما خوشحال شدم
az mulaqat-e shoma xushal shodam
만나서 반갑습니다.
'다리어 > 다리어 종합자료' 카테고리의 다른 글

다리어 회화 - 02  (0) 2012.04.06
다리어 회화 - 01  (0) 2012.04.06
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요