Ўрта асрнинг қомусий олими Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад Беруний 973 йилда қадимий Хоразмда туғилган.
O’rta asrning qomusiy olimi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy 973 yilda qadimiy Xorazmda tug’ilgan.
중세시대 다방면에서 활약한 학자 아부 라이혼 무함마드 이븐 아흐마드 베루니는 973년 옛 호라즘에서 태어났습니다.


Ўша вақт Хоразмда кўплаб машҳур олимлар яшаган.
O’sha vaqt Xorazmda ko’plab mashhur olimlar yashagan.
그 시대 호라즘에 많은 유명한 학자들이 살았습니다.


Абу Райҳон Беруний уларнинг қўлида ўқиган.
Abu Rayhon Beruniy ularning qulida o’qigan.
아부 라이혼 베루니는 그들의 손으로 배웠습니다.


У Шарқнинг бой ва маданиятини ўрганган.
U Sharqning boy va madaniyatini o’rgangan.
그는 동양의 문물과 문화를 배웠습니다.


995 йилда унинг она шаҳрини амир Гурганж қўлга олди.
995 yilda uning ona shahrini amir Gurganj qo’lga oldi.
995 년 그의 고향을 구르간즈 왕이 손에 넣었습니다.


Шундан кейин Беруний шаҳардан қочиб кетишга мажбур бўлди.
Shundan keyin Beruniy shahardan qochib ketishga majbur bo’ldi.
그 후 베루니는 도시에서 탈출해야만 했습니다.


995-997 йилларда у Эроннинг шаҳарларидан бирида яшади.
995-997 yillarda u Eronning shaharlaridan birida yashadi.
995-997년에 그는 이란의 도시들 중 한 곳에서 살았습니다.


Берунийнинг кўп асарлари Хоразмда қолган эди.
Beruniyning ko’p asarlari Xorazmda qolgan edi.
베루니의 많은 작품들은 호라즘에 남아 있었습니다.


Беруний кўп асарларини топа олмади.
Beruniy ko’p asarlarini topa olmadi.
베루니는 많은 그의 작품들을 찾지 못했습니다.


Кейинроқ асарларининг бирида у бундай ёзган эди :
Keyinroq asarlarining birida u bunday yozgan edi :
나중의 저서들 중 하나에 그는 이렇게 적었습니다.


“Кўп фикрларимни мен ёзмаларимда қолдирган эдим, эслаб қолмаган эдим. Лекин уруш ва жанглар бошланди ва кўп ёзмаларим йўқ бўлди”.
“Ko’p fikrlarimni men yozmalarimda qoldirgan edim, eslab qolmagan edim. Lekin urush va janglar boshlandi va ko’p yozmalarim yo’q bo’ldi.”
“나의 많은 생각들을 나는 내 기록들에 남겨두었고, 기억에 남겨두지 않았다. 그러나 전쟁과 전투들이 시작되었고, 많은 내 기록들은 없어졌다.”


997 йилнинг иккинчи яримида у ватанига қайтди ва шу ерда 998 йилгача яшади.
997 yilning ikkinchi yarimida u vataniga qaytdi va shu yerda 998 yilgacha yashadi.
997년 하반기에 그는 자신의 조국에 돌아가 그 곳에서 998년까지 살았습니다.


Шу вақтларда у Ибн Сино билан хат ёзишиб турди.
Shu vaqtlarda u Ibn Sino bilan xat yozishib turdi.
그 시기 그는 이븐 시노와 규칙적으로 편지를 주고 받았습니다.


Абу Али ибн Сино унинг замондоши ва яқин дўсти эди.
Abu Ali ibn Sino uning zamondoshi va yaqin do’sti edi.
아부 알리 이븐 시노는 그와 동시대의 인물이자 가까운 친구였습니다.


Ибн Сино шу пайт Бохорода яшар эди.
Ibn Sino shu payt Boxoroda yashar edi.
이븐 시노는 그 시기 부하라에 살고 있었습니다.


Абу Райҳон Беруний 75 йил яшади.
Abu Rayhon Beruniy 75 yil yashadi.
아부 라이혼 베루니는 75년 살았습니다.


Шу давр ичида у турли соҳалар бўйича илмий асарлар ёзган :
Shu davr ichida u turli sohalar bo’yicha ilmiy asarlar yozgan :
그 시기 동안 그는 다양한 영역에 대한 작품들을 썼습니다.


математика ва астрономияга бағишланган асарида географик узунликларни аниқлаш ҳақида;
Matematika va astronomiyaga bag’ishlangan asarida geografik uzunliklarni aniqlash haqida;
수학과 천문학에 바친 저서들에서 지리의 길이를 확실히 하는 것에 관해;


астрономияга бағишланган асарида у Шарқда биринчи бўлиб Ернинг Қуёш атрофида айланиши ҳақида;
astronomiyaga bag’ishlangan asarida u Sharqda birinchi bo’lib Yerning Quyosh atrofida aylanishi haqida;
천문학에 바친 저서에서 그는 동양 최초로 지구가 태양 주위를 도는 것에 관해;


Амударёнинг ўзгариб турганлиги ҳақида;
Amudaryoning o’zgarib turganligi haqida;
아무다리오의 규칙적 변화에 대해;


“Ўтмиш замонлардан қолган ёдгорликлар” асарида кўп халқларнинг календарлари ҳақида баён этган;
“O’tmish zamonlardan qolgan yodgorliklar” asarida ko’p xalqlarning kalendarlari haqida bayon etgan;
“과거로부터 남긴 기억들” 이라는 작품에서 많은 민족들의 달력과 관해 이야기했습니다.


“Ҳиндистон” асарида шу давлатнинг ўрта асрлар тарихи бўйича ниҳоят бой маълумотлар берган.
“Hindiston” asarida shu davlatning o’rta asrlar tarixi bo’yicha nixoyat boy ma’lumotlar bergan.
“인도” 라는 작품에서 그 나라의 중세 역사에 대해 대단히 많은 정보를 주었습니다.


Беруний ҳақида олимлар шундай ёзган эдилар :
Beruniy haqida olimlar shunday yozgan edilar :
베루니에 대해 학자들은 이렇게 적었습니다.


“Устоз Абу Райҳон ўз ижодида нарсалар моҳиятини тушунтиришда, география ва фалсафада шундай билимдон эдики, унга тенг келадиган бошқа киши бўлмаган.”
“Ustoz Abu Rayhon o’z ijodida narsalar mohiyatini tushuntirishda, geografiya va falsafada shunday bilimdon ediki, unga teng keladigan boshqa kishi bo’lmagan.”
“학자 아부 라이혼은 자신의 저서로 사물들의 본질을 설명하는 것에서, 지리와 철학에서 이처럼 학식이 많았기에, 그와 동급이 될 다른 사람이 없었다."
'우즈벡어 > 우즈벡어 종합자료' 카테고리의 다른 글

우즈벡어 강독 - 52  (0) 2012.04.26
우즈벡어 강독 - 51  (0) 2012.04.26
우즈벡어 강독 - 50  (0) 2012.04.26
우즈벡어 강독 - 49  (0) 2012.04.26
우즈벡어 강독 - 48  (0) 2012.04.23
우즈벡어 강독 - 47  (0) 2012.04.20
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요