Orasta o’quvchi
단정한 학생


Nigora 4-sinfda o’qiydi.
니고라는 4반에서 공부합니다.


U a’lochi, xulqi namunali qiz.
그녀는 뛰어난 학생이고, 그의 인간성은 모범적인 소녀입니다.


Sinfimiz o’quvchilari Nigoraga havas qilishadi.
우리 교실의 학생들은 니고라를 좋아합니다.


O’qituvchimiz Ozoda opa : "Orasta o’quvchi har kuni ertalab turib yuz-qo’lini yuvadi, tishlarini tozalaydi, sochlarini tarab, kiyimlarini toza tutadi. Ovqatlanishdan oldin albatta qo’lini sovunlab yuvadi. Maktabdan kelib, kiyimlarini qoqib, oyoq kiyimini tozalab joyiga qo’yadi”, - deydilar.
우리들의 선생님인 오조다는 ”단정한 학생은 매일 아침 일어나서 세수하고, 양치하고, 머리를 빗고, 옷을 청결하게 해. 식사하기 전에 당연히 손을 비누로 씻어. 학교에 와서, 옷을 털고, 신발을 깨끗하게 해서 자리에 놓지.”라고 말씀하십니다.


Biz o’qituvchimizning aytganlarini bajarishga harakat qilamiz.
우리들은 선생님께서 말씀하신 것을 수행하기 위해 노력합니다.


Ayting-chi, orasta o’quvchi yana qanaqa xislatlarga ega bo’lishi kerak?
말해보세요, 단정한 학생은 또 어떤 특징을 가지고 있어야 하나요?


orasta 산뜻한, 깔끔한, 단정한 a’lochi 모범생 xulq 천성, 인간성, 본성 namunali 모범적인 havas qilmoq 좋아하다 soch 머리카락 taramoq 빗다 sovunlamoq 비누로 씻다, 비누질을 하다 qoqmoq 1. (계속해서) 치다, 두드리다 2. 탈곡하다 3. 흔들어 말리다, (먼지를) 털다, (그릇을) 흔들어 속을 비우다 harakat qilmoq 노력하다 xislat 질, 품질, 성질, 특성, 속성


- a’lochi 의 원래 의미는 ‘모두 만점을 받는 학생’이라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요