Qizingizning ko’zi dadasiniki, yuzi va sochlari sizniki ekan.
당신의 딸의 눈은 아버지 것이고, 얼굴과 머리카락은 당신 것 같아요.


Yo’q, yo’q, hammasi o’zimniki! – deb yig’lab yubordi qizcha.
“아니에요, 아니에요, 전부 제 것이에요!” – 라고 소녀가 울었습니다.


Oyijon, men bugun yaxshi javob berdim.
엄마, 저는 오늘 좋은 대답을 했어요.


Qanday javob?
어떤 대답?


O’qituvchimiz qushlarning oyog’i nechta, deb so’radilar.
우리들의 선생님께서 새의 다리는 몇 개냐고 물어보셨어요.


Sen nima deb javob berding?
너는 뭐라고 대답했니?


Uchta dedim.
3개라고 대답했어요.


Axir qushlarning oyog’i uchta bo’lmaydi-ku!
결정적으로 새의 다리는 3개가 아니잖니!


To’g’ri, lekin boshqa bolalar to’rtta deyishdi-da.
맞아요, 하지만 다른 애들은 4개라고 대답했거든요.


yig’lamoq 울다 nechta 몇 개


- deb 은 ‘~라고’, degan 은 ‘~라는’ 이다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요