O'g'illarning yaxshisi
아들들의 장점


Ikki ayol yog'och qopqoq yopilgan quduq oldida to'xtadilar.
두 여성이 나무 덮개가 닫힌 우물 앞에 섰습니다.


Ular suv olgani kelgan edilar.
그녀들은 물을 뜨기 위해 왔습니다.


Birinchi ayol alumin chelaklarini yerga qo'yib, suv olayotgan ikkinchi ayolni kutar edi.
첫 번째 여성이 알루미늄 양동이들을 땅에 놓고, 물을 긷고 있는 두 번째 여성을 기다렸습니다.


Uchinchi bir ayol kelib ularga qo'shildi.
세 번째 여성이 와서 그녀들에게 더해졌습니다.


Uning qo'lida yelim chelaklari bor edi.
그녀의 손에 플라스틱 양동이가 있었습니다.


Shu payt oppoq soqolli chol kelib, quduq yonidagi yog'och supachaga o'tirdi.
그때 백발의 노인이 와서, 우물 옆에 있는 나무 벤치에 앉았습니다.


Birinchi ayol ikkinchi ayolga o'g'lining chaqqon, kuchli ekanini aytib, maqtandi.
첫 번째 여자가 두 번째 여자에게 자기 아들이 민첩하고 힘이 세다고 말하며 칭찬했습니다.


Ikkinchisi: "Mening o'g'ilginam juda yaxshi qo'shiq aytadi", - dedi.
두 번째 여성은 "내 아들은 노래를 매우 잘 불러" 라고 말했습니다.


Uchinchi ayol indamay ularni tingladi.
세 번째 여자는 묵묵히 그것들을 들었습니다.


"Nega siz o'g'lingiz haqida gapirmayapsiz?" - deb so'rashdi ayollar.
"왜 당신은 당신의 아들에 대해 말하지 않나요?" 라고 여자들이 물었습니다.


"Bolamning boshqalardan ajralib turadigan joyi yo'q", - dedi uchinchi ayol.
"내 아들의 특별한 점이 없어요" 라고 세 번째 여자가 말했습니다.


Ayollar chelaklarini to'ldirib suv olib ketayotgan edilar, oldilaridan ularning o'g'illari chiqib qoldi.
여자들이 양동이를 채운 물을 가지고 돌아가고 있었습니다. 그녀들 앞에 그녀들의 아이들이 나왔습니다.


Birinchi bola qo'lida yelim chambarakni tinmay aylantirar edi.
첫 번째 아이는 손으로 플라스틱 후프를 쉬지 않고 돌리고 있었습니다.


Ikkinchi bola bo'lsa baland ovoz bilan qo'shiq aytar edi.
두 번째 아이는 큰 소리로 노래를 부르고 있었습니다.


Uchinchi bola esa ayollarning oldiga yugurib keldi va onasining qo'lidagi og'ir chelaklarni olib, ko'tarib ketdi.
세 번째 아이는 여자들 앞으로 달려와서 그의 어머니의 손에 있는 무거운 양동이들을 가지고 들고 갔습니다.


Ikki ayol ularni kuzatib turgan choldan so'radilar.
두 여인은 그들을 지켜본 노인에게 물어보았습니다.


- Bolalarimiz sizga yoqdimi, ota?
"저희들의 아이들이 당신 마음에 들었나요, 아저씨?"


- Qaysi bolalarni aytyapsiz, qizlarim?
"어떤 아이들을 말하고 있는 게냐, 여자들아?


Men faqat bittagina bolani ko'ryapman.
나는 오직 한 소년을 보고 있다.


O'z onasiga yordam bermagan bola - bola emas, - deb javob berdi chol.
자기 어머니를 돕지 않는 아이는 아이가 아니다" 라고 노인이 대답했습니다.


Birinchi va ikkinchi ayol o'g'illarini maqtanganlari uchun uyalib qoldilar.
첫 번째와 두 번째 여성은 그녀들의 아이들을 자랑한 것 때문에 부끄러웠습니다.


yog'och 나무기둥 qopqoq 덮개, 뚜껑 quduq 우물, 샘 chelak 양동이, 두레박 yelim 고무, 플라스틱 supacha 벤치, 긴 의자 chaqqon 민첩한, 재빠른 indamoq 말하다 indamay 잠자코, 묵묵히 tinglamoq 듣다, 경청하다 chambarak (양동이의) 손잡이 tinmoq 쉬다 aylantirmoq 바꾸다, 변경하다, 회전시키다, 빙글빙글 돌리다 kuzatmoq 1. ~와 함께 가다, 동반하다 2. 지켜보다, 주시하다 uyalmoq 부끄러워하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요