Ulug' bobomiz haqida
위대한 우리들의 조상에 대해


Sharq she'riyatining porloq yulduzi Alisher Navoiy 1441-yilning 9-fevralida Hirot shahrida dunyoga keldi.
동양 시의 빛나는 별 알리셰르 나보이는 1441년 2월 9일 히로트에서 태어났습니다.


Uning otasi G'iyosiddin Muhammad o'g'lining tarbiyasiga katta e'tibor berdi.
그의 아버지 기요싯딘 무함마드는 그의 아들의 교육에 크게 주의를 기울였습니다.


Alisher yoshligidan boshlab ko'p kitoblar o'qidi, o'zi ham she'rlar yoza boshladi.
알리셰르는 어렸을 때부터 시작해 많은 책을 읽었고, 스스로도 시를 쓰기 시작했습니다.


Navoiy 1470-yilga borib mukammal bilim egasi, xalqqa tanilgan shoir va davlat arbobi bo'ldi.
나보이는 1470년에 가서 완벽한 지식의 주인, 민족에게 알려진 시인과 공직자가 되었습니다.


1469-1481-yillarda u obodonchilik borasida juda katta ishlar qildi: ariqlar qazdirib suv keltirdi, masjid-u madrasalar qurdirdi, bog'-rog'lar yaratdi.
1469-1481년에 그는 도시 정비 영역에서 매우 큰 일들을 했습니다. 수로들을 파게 해서 물을 끌어오게 했고, 모스크와 마드라사를 짓게 하고, 공원들을 만들었습니다.


Shu bilan birga, shoir behisob she'r va g'azallar, dostonlar yozdi.
그것과 함께, 시인은 가치를 평가할 수 없는 시와 가잘, 서사시들을 썼습니다.


1483-yildan Alisher Navoiy o'zining buyuk asari bo'lgan "Xamsa"ni yoza boshladi va uni 1486-yilda yozib tugatdi.
1483년부터 알리셰르 나보이는 자신의 위대한 저작이 된 '함사'를 쓰기 시작했고, 그것을 1486년에 탈고했습니다.


1500-yilda borib shoirning sog'lig'i yomonlasha boshladi.
1500년이 되어 시인의 건강이 악화되기 시작했습니다.


1501-yiling boshida Alisher Navoiy vafot etdi.
1501년 초에 알리셰르 나보이는 사망했습니다.


U o'zbek tilida shoh asarlar yaratib, bu tilni yuksak pog'onaga ko'targan buyuk shoirlardan biri edi.
그는 우즈벡어로 최고의 작품들을 창작했고, 이 언어를 위대한 층으로 올린 위대한 시인들 중 하나였습니다.


she'riyat 시, 운문 porloq 빛을 뿜어내는, 빛나는 e'tibor 주의, 관심 mukammal 완전한, 완벽한 arbob 전문가, 활동가 obodonchilik 도시정비 borasida ~의 영역에서, 분야에서 qazdirmoq (땅을) 파게 하다 masjid 모스크 madrasa 마드라사 (이슬람 신학교) yaratmoq 창조하다, 창작하다 yozib tugatmoq 탈고하다 vafot etmoq 사망하다 pog'ona (사닥다리의) 발을 딛는 판, (의자) 가로대


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요