Nega do'st bo'lisholmaydi?
그들은 왜 친구가 될 수 없을까요?


Qaldirg'och ayvon shipiga uya qurish uchun loy olgani ariq labiga qo'nibdi.
제비가 베란다 천장에 둥지를 짓기 위해 진흙을 가지러 수로 주변에 내려앉았습니다.


Qirg'oqdagi o't-o'lanlar orasidan uzun Ilon o'rmalab chiqib qolibdi va vishillab:
강변에 있는 풀숲 가운데에서부터 긴 뱀이 갑자기 기어나와 쉭쉭 소리를 내며


- Assalomu alaykum, qora qosh, qora soch Qaldirg'och! Suv ichgani keldingmi? - deb so'rabdi.
"안녕, 검은 새야, 검은 털을 가진 제비! 물 마시러 왔니?"라고 물어보았습니다.


- Yo'q. Uya quryapman. Loy olgani keldim. Nima ishing bor edi, nega so'rab qolding? - debdi Qaldirg'och vijirlab.
제비는 "아니, 나는 둥지를 짓고 있어. 진흙을 가져가기 위해 왔어. 무슨 일 있었니, 왜 물어보았니?"라고 짹짹대며 말했습니다.


- Kel, ikkalamiz do'st bo'lamiz. Qayerga uya qurayotganingni menga ko'rsatsang, senga yordamlashib yuboraman, - debdi Ilon yana vishillab.
"와, 우리 둘 친구 맺자. 어디에 둥지를 짓고 있는지를 내게 보여준다면, 네게 도와주러 갈게."라고 뱀이 다시 쉭쉭 소리를 내며 말했습니다.


- Yo'q, men sen bilan do'st bo'la olmayman, chunki odatingni yaxshi bilaman.
"아니, 나는 너와 친구가 될 수 없어, 왜냐하면 너의 습관을 잘 알거든."


- Sen do'stlashishni istamasang, menga yordam ber. Meni biror o'rtog'ing bilan tanishtirib qo'y. Bir o'zim yolg'iz zerikib qoldim, - deb yalinibdi Ilon.
"네가 친구 되는 것을 원하지 않는다면, 나를 도와줘. 나를 너의 한 친구와 소개시켜줘. 혼자 심심해."라고 빌었습니다.


Qaldirg'och uchib ketibdi va bir ozdan keyin Tipratikanni boshlab kelibdi.
제비는 날아가서 잠시 후 호저를 인도해 왔습니다.


Ilon Tipratikanni ko'rishi bilan teshikka kirib ketibdi.
뱀은 호저를 보고 구멍으로 들어갔습니다.


Qaldirg'och teshik yoniga kelib:
제비는 구멍 옆에 와서


- Hoy, Ilon, bu yoqqa chiq, seni do'stim Tipratikan bilan tanishtirib qo'yaman, - debdi vijirlab.
"어이, 뱀, 이쪽으로 나와, 너를 내 친구 호저에게 소개시켜줄게." 라고 짹짹대며 말했습니다.


Ilon teshikdan boshini chiqarmay debdi:
뱀은 구멍에서 머리를 내밀지 않고 말했습니다.


- Sen hech mahal Ilon Tipratikan bilan do'st bo'lganini ko'rganmisan?
"너는 한 번이라도 뱀이 호저와 친구가 되는 것을 보았었니?"


- Bo'lmasa, nega Qaldirg'ochga do'st bo'lishni taklif qilding? - so'rabdi Tipratikan teshikdan mo'ralab.
"그렇지 않으면, 왜 제비에게 친구가 되자고 초대했니?" 라고 호저가 구멍을 엿보며 물었습니다.


Ilon javob berolmabdi.
뱀은 대답할 수 없었습니다.


Tipratikan jahl bilan:
호저는 놀라며


- Shoshmay tur, hali qo'limga tushsang, adabingni berib qo'yaman, - deb qo'yibdi.
"서두르지 말고 있어, 다시 말하자면 내 손에 떨어지면 (잡히면), 혼내주겠어."라고 말했습니다.


qaldirg'och 제비 ayvon 쪽마루, 테라스 ship 천장 uya 둥지 loy 진흙 o'rmalamoq 기다, 포복하다 vishillamoq (뱀 따위가) 쉭쉭 소리를 내다 vijirlamoq (새가) 지저귀다, 짹짹대다 yolg'iz 유일한, ~뿐의 zerikmoq 지루하다, 따분하다 yalinmoq 빌다, 구걸하다, 간절히 바라다 tipratikan 호저, 고슴도치 boshlamoq 이끌고 가다 teshik 구멍, 갈라진 틈 mahal 기간, 동안 mo'ralamoq 슬쩍 들여다보다, 엿보다 adabini bermoq 힐책하다, 비난하다, 꾸짖다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요