باد آمد.
바람이 왔습니다.

ابر آمد.
구름이 왔습니다.

آرام آرام باران آمد.
천천히 비가 왔습니다.

مادر در باران آمد.
어머니는 비 속에서 (비가 내리는 날씨 속에서) 오셨습니다.

باران نم نم می بارد.
가랑비가 내립니다.


امین در دست نان دارد.
아민은 가질 수 있는 빵을 가졌습니다.

باد (ba:d) 바람 آمدن (a:madan, 어근 آ a:) 오다 ابر (abr) 구름 آرام (a:ra:m) 천천히 باران (ba:ra:n) 비 مادر (ma:dar) 어머니 نم نم (nam-nam) 가랑비, 이슬비 باریدن (ba:ri:dan, 어근 بار ba:r) 비가 내리다 دست (dast)손, 팔, 기술, 지배, 종류, 승부, 이익 در دست 획득가능한 نان (na:n) 빵, 식량 داشتن (da:shtan, 어근 دار da:r) 가지다, 소유하다, 지니다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요