Meniň ýoldaşlarym
내 친구들


Ýolly meniň ýoldasym.
욜르는 제 친구입니다.


Biziň Ýunus, Ýagşy atly ýoldaşlarymyz hem bar.
우리들에게는 유누스, 야그슈라는 이름의 친구들도 있습니다.


Biz boş wagtlarymyz bile oýnaýarys.
우리들은 쉬는 시간에 함께 놉니다.


Bize Ýusup, Ýazly dagy hem goşulýarlar.
우리에게 유숩, 야즐르와 함께 어울립니다.


Biz wagtymyzy şadyýan geçirmäge çalyşýarys.
우리들은 우리들의 시간을 즐겁게 활동하면서 교류합니다.


goşulmak 참견하다, 개입하다 şadyýan 즐거운, 명랑한 geçirmek 활동하다 çalyşmak 교환하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요