استخر نرده دارد.
연못에 울타리가 있습니다.

استخر آب دارد.
연못에 물이 있습니다.

خانه درخت دارد.
집에 나무가 있습니다.

استخر (istaxr) 연못, 웅덩이, 수영장
نرده (narde) 울타리, 담장
آب (a:b) 물
خانه (xa:ne) 집, 방
درخت (deraxt) 나무

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요