دريا آرام است.
강은 평화롭습니다.


قايق روى دريا است.
배는 강 위에 있습니다.


قايق ران میراند.
배는 란이 조종합니다.


دريا (darya:) 강
آرام (a:ra:m) 고요한, 평화로운
قايق (qa:yeq) 보트, 작은 배, 카누
روى (ru:y) ~위에
راندن (ra:ndan, ران, ran) 운전하다, 조종하다, 몰다

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요