شب است.
밤입니다.

مادربزرگ داستان میگوید.
할머니는 우화를 이야기하십니다.

او داستان جوجه اردک زشت را میگوید.
그녀는 미운 오리 새끼를 이야기하십니다.

شب (shab) 밤, 저녁
مادربزرگ (ma:dar-bozorg) 할머니
داستان (da:sta:n) 이야기, 우화
گفتن (guftan, گو gu:) 말하다, 이야기하다
جوجه (ju:je) 닭, 병아리
اردک (ordak) 오리
زشت (zesht) 못생긴, 추한, 혐오스러운


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요