زنبور در كندو است.
벌은 벌집에 있습니다.

كبوتر روى درخت است.
비둘기는 나무 위에 있습니다.

اردک شنا می کند.
오리는 헤엄칩니다.

لک لک کنار آب است.
두루미는 물가에 있습니다.

زنبور (zanbu:r) (곤충) 벌
كندو (kandu:) 꿀벌통, 벌집
كبوتر (kabu:tar) 비둘기
شنا (shena:) 수영
لک لک (lak lak) 두루미
كنار (kena:r) 측면, 쪽, 방향, 끝, 가장자리

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요