Uşaqlıq həyatımdan xatirələr
내 어린 시절의 기억들


Uşaq bir qədər özünü anladıqda hər şeyin sirrini bilmək istəyir.
아이는 어느 정도 자신을 분별했을 때 모든 것의 비밀을 알고 싶어합니다.


O zaman uşağın köməyinə ana çatır.
그때 아이의 요청에 어머니가 필요합니다.


Çünki birinci növbədə uşaq sualı ona verir.
왜냐하면 첫 번째 차례로 아이는 질문을 그녀에게 합니다.


Doğrudur, uşağın hər sualına cavab vermək çətindir.
맞아요, 아이의 모든 대답에 대답하는 것은 어렵습니다.


Lakin analar mümkün olan qədər cavab verib onu sakit etmək istəyilər.
그러나 어머니들은 가능한 한 대답을 하며 그것을 안정시키고 싶어합니다.


Mən də anama çox sual verərdim.
저도 제 어머니께 질문을 많이 하곤 했습니다.


Bir dəfə anam ilə bağımızda idim.
한 번은 제 어머니와 함께 정원에 있었습니다.


Cırcırama aramsız cırıldayırdı.
귀뚜라미는 쉴 새 없이 찌르르 울고 있었습니다.


- Ana, o cırcırama nə deyir? - deyə sual etdim.
"어머니, 저 귀뚜라미는 뭐라고 말하고 있나요?" 라고 질문했습니다.


- Oğlum, o cırcırama deyir ki:
"아들아, 저 귀뚜라미는 이렇게 말하고 있단다.


Qarışqacıq - quruşqacıq
개미들이 개미들이


Mənə dedi, qarışqacıq.
내게 말했어, 개미들이.


Dedi, dedi, dedi, dedi.
말했어, 말했어, 말했어, 말했어."


Mən anamın bu cavabına xeyli güldüm.
나는 내 어머니의 이 대답에 매우 웃었습니다.


Sonra o sözləri əzbərlədim.
그 후 그 말을 외웠습니다.


Cırcırama oxuyanda mən də ona qoşulub deyərdim:
귀뚜라미가 울 때 저도 그것에 덧붙여 말하곤 했습니다.


- Qarışqacıq - quruşqacıq
"개미들이, 개미들이,


Mənə dedi, qarışqacıq.
내게 말했어, 개미들이.


Dedi, dedi, dedi, dedi.
말했어, 말했어, 말했어, 말했어."


Səslərin ahəngi cırcıramanın oxumasına elə bənzəyirdi ki, sanki doğrudan da, cırcırama o sözləri deyirdi.
소리들의 조화는 귀뚜라미의 노래에 마치 귀뚜라미가 그 소리들을 말하는 것처럼 닮았습니다.


anlamaq 넌지시 나타내다, 분별하다, 헤아리다 sirr 비밀 növbə 순서, 차례 cırcırama 귀뚜라미 aramsız 끊이지 않는, 쉴 새 없는 cırıldamaq 끽 소리를 내다, 짹 소리를 내다 sakit etmək 안정시키다 qoşulmaq 덧붙이다, 이어붙이다 ahəng 하모니, 리듬


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요