Ata və ana leylək yuvadan uçub getmişdilər.
아버지와 어머니 황새가 둥지에서 날아갔습니다.


Yuvada üç leylək balası vardı.
둥지에는 새끼 황새 세 마리가 있었습니다.


Leyləklərin qayıtmasına isə az qalırdı...
황새들이 돌아오기에 조금 남았습니다.


O istəyirdi ki, leyləklər qayıdanadək yuvanı möhkəmləndirib, qurtarsınlar.
그는 황새들이 돌아올 때까지 둥지를 튼튼하게 한 후, 끝내고 싶었습니다.


Artıq yuva ağacın budağına bərkidilmişdi.
이제 둥지는 나뭇가지에 고정되었습니다.


Bir azdan hər iki leylək parka tərəf uçdu.
잠시 후 두 황새는 공원을 향해 날아왔습니다.


Onlar yuvanı görmüşdülər.
그들은 둥지를 보았습니다.


Ancaq yuvaya birdən-birə enmədilər.
그러나 그것들은 둥지에 내려앉지 않았습니다.


Əvvəlcə yuvanın ətrafında bir neçə dəfə dövrə vurdular.
그것들은 먼저 둥지 주변에서 몇 번 빙글빙글 돌았습니다.


Nəhayət, ata leylək, onun dalınca da ana leylək yuvaya qondular.
마침내, 아버지 황새와 그의 뒤로 어머니 황새가 둥지에 내려앉았습니다.


Bala leyləklər qırmızı ağızlarını açdılar.
새끼 황새들은 빨간 부리들을 벌렸습니다.


Balalarını yedirəndən sonra leyləklər təzə yuvanı sahmana salmaqla məşğul oldular.
새끼들을 먹인 후 황새들은 새로운 둥지를 고치는 일을 했습니다.


leylək 황새 möhkəmləndirmək 진정시키다, 강화하다, 튼튼하게 하다 qurtarmaq 석방하다, 풀어주다 bərkidilmək 1. 고정되다, 매이다 2. 걸쭉해지다 enmək 착륙하다, 내려앉다 dövrə vurmaq 1. 빙글빙글 돌다, 뱅뱅 돌다 2. 둘러앉다 dalınca 후에, 뒤에 sahmana salmaq 바로잡다, 고치다, 정돈하다


- '동사어간+AnAdek' 은 '~할 때까지' 라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요