Balaca Solmaz
어린 솔마즈


Poçtalyon məktubu verib getdi.
우체부가 편지를 주고 갔습니다.


Ancaq Solmaz Məsmə xalanın yanında qaldı.
그러나 솔마즈는 매스매 아주머니의 곁에 남았습니다.


Məsmə xala yatağında dikəlib məktubu oxumaq istədi.
매스매 아주머니는 침대에서 일어나서 편지를 읽고 싶었습니다.


Solmaz tez yastığı düzəldib, onun kürəyinə söykədi.
솔마즈는 재빨리 침대를 정리하고, 그녀의 어깨에 기대었습니다.


Məsmə xala eynəyini taxıb məktubu oxumağa başladı.
매스매 아주머니는 안경을 쓰고 편지를 읽기 시작했습니다.


Solmaz çarpayının qabağındakı balaca stolun üstündə çirkli qabları gördü.
솔마즈는 침대 앞에 있는 작은 책상 위에 있는 지저분한 접시들을 보았습니다.


O tez qabları götürüb mətbəxə apardı.
그녀는 재빨리 접시들을 챙겨 부엌으로 가져갔습니다.


Yuyub şkafa qoydu.
그녀는 씻어서 찬장에 두었습니다.


Stolun üstündəki süfrəni düzəltdi.
그녀는 책상 위에 있는 상차림을 정리했습니다.


Orada bir resept gördü.
그때 그녀는 처방전을 보았습니다.


Bir saat qabaq həkimin həyətə nə üçün gəldiyini o indi başa düşdü.
한 시간 전 의사가 정원에 왜 왔는지를 그녀는 이제 이해했습니다.


Solmaz resepti götürüb dedi:
솔마즈는 처방전을 챙기며 말했습니다.


- Məsmə xala, gedib aptekden dərmanları alımmı?
"매스매 아주머니, 가서 약국에서 약을 받아올까요?"


Məsmə xala əvvəl razı olmadı.
매스매 아주머니는 우선 동의하지 않았습니다.


O, balaca Solmazı əziyyət vermək istəmirdi.
그녀는 어린 솔마즈를 걱정시키고 싶지 않았습니다.


Qızın təkid etdiyini gördükdə, razılaşmalı oldu.
소녀가 고집을 부리는 것을 보고는, 동의할 수 밖에 없었습니다.


İki saatdan sonra Solmaz Məsmə xalanın dərmanlarını alıb gətirdi.
2시간 후 솔마즈는 매스매 아주머니의 약들을 가져왔습니다.


Məsmə xala onun kiçik, yaraşıqlı alnından öpdü.
매스매 아주머니는 그의 작고 예쁜 이마에 입을 맞추었습니다.


poçtalyon 우체부, 집배원 məktub 편지 dikəlmək 일어서다, 똑바로 서다 kürək 어깨뼈, 어깨 söykəmək 기대다, 기대서다 çirkli 지저분한 resept 1. 조리법, 요리법, 레시피 2. 처방전 aptek 약국 təkid 고집, 주장


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요