Bir xatirə...
한 기억...


Bir gün yol ilə gedərkən bir nəfər dayanıb mənə salam verdi və dedi:
어느날 길을 갈 때 한 사람이 멈추어서서 제게 인사를 하고 말했습니다.


- Siz məni tanımasanız da, mən sizi tanıyıram.
"당신이 저를 모른다 할지라도 저는 당신을 압니다.


Hüseyn Cavid mənim müəllimim olmuşdur.
휘세인 자비드는 저의 선생님이셨어요."


Biz asta-asta yeriyirdik.
우리들은 천천히 걷고 있었습니다.


O öz keçmişini danışmağa başladı:
그는 과거를 이야기하기 시작했습니다.


"Mənim oxumağıma Hüseyn Cavid səbəb olubdur.
"내가 공부하는 것은 휘세인 자비드씨가 원인이었어요.


Yaxşı yadımdadır, bir dəfə dərsdə qəmgin oturmuşdum.
저는 잘 기억하고 있어요, 한 번은 제가 수업에서 우울하게 앉아 있었어요.


Həmişə tələbələrinə qarşı qayğıkeş olan Cavid müəllim dərsdən sonra məni yanına çağırıb dedi:
모든 학생들에 대해 배려심이 많았던 자비드 선생님은 수업 후 저를 옆에 불러서 말했어요.


- Ay bala, nə olub belə qəmginsən?
"이봐, 아이야, 왜 이렇게 너는 우울하니?


Gəmilərin dəryada batmayıb ki..."
네 배들이 바다에서 침몰하지 않았잖니..."


Mən ona həqiqəti demək istəmirdim.
저는 그에게 사실을 말하고 싶지 않았습니다.


Bilirdim ki, bu, müəllimimi kədərləndirəcəkdir.
저는 이것이 제 선생님을 애석해하게 할 것이라는 것을 알고 있었어요.


O, təkidlə kədərimin səbəbini soruşdu.
그는 집요하게 제 고민의 이유를 물어보았습니다.


Mən bildirdim ki, təhsilimi yarımçıq qoyub getmək istəyirəm.
저는 제 학업을 중단하고 떠나기를 원하고 있다는 것을 설명했습니다.


O, təəccüblə və bir az da acıqlı soruşdu
그는 놀랐고, 약간 언짢아하며 물었습니다.


- niyə?
"왜?"


Mən ona danışmağa başladım.
저는 그에게 이야기하기 시작했어요.


"Anam xəstədir.
"제 어머니는 환자에요.


İşləyə bilmir.
그녀는 일을 할 수 없어요.


İşləyib onu saxlamalıyam.
저는 일하고 그녀를 돌보아야해요.


Məndən başqa, qoca anamın heç kəsi yoxdur."
저 외에, 늙은 어머니에게 그 누구도 없어요."


Cavid müəllim mülayim, lakin qəti bir səslə mənə dedi:
자비드 선생님은 누그러지셨지만, 단호한 소리로 제게 말했어요.


"Yox bala, məktəbi yarımçıq qoyma.
"아니다, 아니야, 학교를 중단하지 말아라.


Ananı saxlamaq və xalqına xeyir vermək üçün sən mütləq oxumalısan..."
어머니를 돌보고 민족에 봉사하기 위해 너는 반드시 공부해야한다..."


Səhərisi gün dərsdən sonra müəllim məni yenə yanına çağırdı və bir ata mehribanlığı ilə söhbət etdi.
다음날 수업 후 선생님은 저를 다시 곁으로 불렀고, 아버지의 사랑으로 이야기하셨습니다.


Söhbətdən sonra mənə bir kitab verdi.
이야기 후 제게 책 한 권을 주셨습니다.


Oxumağımı tapşırdı.
그는 제게 읽도록 시켰습니다.


Kitabı yataqxanaya apardım.
저는 책을 기숙사로 가져갔어요.


Kitabın içində balaca bir məktub, məktubun içində də 100 manat pul vardı.
책 사이에는 작은 한 편지, 편지 사이에는 100마나트가 있었어요.


Məktubda yazılmışdı ki, pulu anana göndər, təhsilini də davam etdir.
편지에는 돈을 어머니께 보내고, 학업도 계속 유지시키라고 적혀있었어요.


O, dəfələrlə mənə kömək etdi.
그는 종종 저를 도와주셨어요.


Mən məktəbi oxuyub qurtardım.
저는 책을 다 읽었어요.


Neçə illərdir müəllimlik edirəm.
몇년째 저는 교직에 있지요.


nəfər 1. 사람 2. 입 asta-asta 천천히, 다정하게, 부드럽게 səbəb olmaq 야기하다, 초래하다, 계기를 만들다 qəmgin 슬픈, 수심이 깊은, 음침한, 우울한 qayğıkeş 사려깊은, 배려하는 dərya 1. 대양, 바다 2. 창고 batmaq 침몰하다 kədərləndirmək 애석해하게 하다, 비통해하게 하다 təkidlə 완강하게, 집요하게, 고집부리며 kədər 고난, 시련, 고민 təhsil 교육, 학업 yarımçıq 결함이 있는, 불완전한 yarımçıq qoymaq (진행중인 일을) 중단하다 mülayim 부드러운, 따뜻한, 누그러진, 완화된 qəti 위엄 있는, 명령조의, 몹시 힘든, 단호한 yataqxana 공동침실, 기숙사 etdirmək 하게 하다, 시키다 davam etdirmək 유지하다, 유지하게 하다, 유지시키다 dəfələrlə 종종 müəllimlik 교직, 교사직


- 'A여격 B주격 səbəb olmaq' 은 'B가 A의 원인이 되다'라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요