- Çoxbilmiş, deyirdin ki, çətinliyə düşsəm, həmişə yanımda olacaqsan.
"촉빌미쉬야, 난관에 빠지면, 항상 내 곁에 있을 거라고 말했어.


Bax mən indi çətinliyə düşmüşəm.
자, 나는 지금 곤경에 빠졌어.


Köməyinə ehtiyacım var.
나는 네 도움이 필요해.


Şeri əzbərləmişəm.
나는 시를 외웠어.


Ancaq başa düşmürəm ki, "Sən dünyanın gözüsən" nə deməkdir axı?!
그런데 이해할 수 없어, '너는 세상의 눈이야'는 무슨 말이니?!"


- Günay, heç ürəyini sıxma, Çoxbilmişə güvənə bilərsən.
"귀나이, 전혀 괴로워하지 마, 촉빌미슈를 믿잖아.


Çox keçməz sən özün hər şəyi başa düşərsən.
오래 걸리지 않아서 너는 스스로 모든 것을 이해할 거야.


Yaxşı, mənə de görüm, "göz" sözünün mənasını bilirsən?
자, 내게 집중해, '눈' 이라는 단어의 의미를 아니?"


- Əlbəttə bilirəm, bunu kim bilmir ki?
"당연히 알지, 이것을 누가 모르겠니?


Göz olmasa, biz şeyləri necə görərik, dərslərimizi necə oxuyarıq?!
눈이 없다면, 우리들은 사물들을 어떻게 보고, 우리들의 교과서들을 어떻게 읽어?!"


- Doğru deyirsən.
"맞게 말했어.


Ancaq onu da bilməlisən ki, bizim dilimizdə sən bildiyin sözlərin çoxu bir neçə mənada işlənir.
그러나 우리들의 말에 네가 알고 있는 단어들이 많은 의미로 기능한다는 것을 알아야해.


Axı oxumaq, məktəbdə oxumaq, mahnı oxumaq, futbol oynamaq, yallı oynamaq, bir tamaşada oynamaq...
예를 들어 읽다, 학교에서 공부하다, 시를 낭송하다, 축구 경기를 하다, 전통 춤을 추다, 공연하다..."


- Hə, hə, hə...yadıma düşdü.
"헤헤헤...이해했어.


Yəni deyirsən "göz" sözü də bir necə mənada işlənir?
그러니까 너는 "눈" 이라는 단어도 몇몇 뜻으로 기능한다고 말하는 거니?"


- Bəli, dostum, "göz" sözünün, eləcə də "dil, diş, baş, ayaq, əl, qol, üz, burun, qaş" və bunun kimi çox sözlərin bir neçə mənada işləndiyinin şahidi olacaqsan.
"응, 친구야, '눈' 이라는 단어의, 그것처럼 '혀, 이빨, 머리, 발, 팔, 손, 얼굴, 코, 눈썹' 과 이것 처럼 많은 단어들이 여러 뜻으로 기능하고 있음을 보게 될 거야.


Özün də həmin mənalardan danışığında istifadə edəcəksən.
스스로도 모든 의미를 말할 때 활용할 거야.


İndiyə qədər, sadəcə olaraq, sən buna diqqət yetirməmişsən.
지금까지, 간단히 말해서, 너는 이에 주의를 기울이지 않았어.


Ancaq darıxma, bunların hamısını birdən öyrənmək asan deyil.
그러나 두려워하지 마, 이것들 모두를 한번에 배우는 것은 쉽지 않아.


Sənə demişdim axı mənimlə söhbət edə-edə, dilimizin zənginliyinə bələd olacaqsan!
네게 내가 말했잖아, 나와 함께 대화를 해 가면서, 우리들의 말의 풍요로움에 익숙해질 거야!


İndi görürsən ki, bizim dilimiz necə mənalı, zəngin bir dildir.
지금 너는 우리들의 말이 어떤 의미를 갖고, 풍요로운 언어인지 보고 있어.


Elə ona görə də dilimizi hamımız sevməli, öyrənməli və onun təmizliyini qorumalıyıq!
그 때문에 우리들의 말을 우리 모두가 사랑해야 하고, 배워야 하며, 그것의 순수성을 지켜야 해!"


- Doğru deyirsən, Çoxbilmiş, bundən sonra mən də sözlərin mənalarına diqqət edəcəyəm.
"맞는 말이야, 촉빌미슈, 지금부터 나도 단어들의 의미에 주의를 기울일 거야."


- Yaxşı de görüm, iynənin gözü, tərəzinin gözü, şkafın gözü, çantanın gözü ifadələrində "göz" sözü görmək mənasını bildirir?
"어디 보자, 바늘의 눈, 저울의 눈, 찬장의 눈, 가방의 눈이라는 표현에서 '눈' 이라는 단어를 본다는 의미를 알려주고 있니?"


- Əlbəttə, yox.
"당연히 아니야.


Məgər iynə, tərəzi, şkaf görür?
바늘, 저울, 찬장이 본다구?"


- Deməli, yavaş-yavaş başa düşürsən.
"그래, 잘 이해하고 있구나.


Axı mən sənə deyirdim ki, darıxma!
그래서 내가 네게 걱정하지 말라고 말하잖아!


Bu şeirdə "göz" sözü "bir şeyin ən gözəli, qiymətlisi" mənasında işlənib.
이 시에서 '눈' 이라는 단어는 '어떤 물건의 가장 아름다운 것, 가치 있는 것' 이라는 의미로 활용된 거야.


Ancaq bu da hamısı deyil.
그러나 이것도 모든 것은 아니야.


Sən bu sözün başqa mənaları ilə də qarşılaşacaqsan.
너는 이 단어의 다른 의미들도 마주할 거야.


Şair Neymur Elçinin "Gözlər" şeirini də oxu və özün nəticə çıxart!
시인 네이무르 엘친의 '눈들' 이라는 시도 읽고, 스스로 판단해!"


- Mütləq oxuyaram.
"반드시 읽을게.


Çoxbilmiş, çox sağ ol, elə ona görə də sənə Çoxbilmiş deyirlər də!
촉빌미슈, 정말 고마워, 이 때문에도 네게 사람들이 '현망한 자' 라고 부르는구나!


Mən hər şeyi başa düşdüm.
나는 모든 것을 이해했어.


Sabah sinifdə bu sualı dostlarıma da verəcəyəm.
내일 교실에서 이 질문을 친구들에게도 물어볼께."


ehtiyac 필요 güvənmək 믿다, 신용하다 yallı 튀르크 민족의 전통 춤의 일종 qaş 눈썹 şahid 목격자, 증인 şahid olmaq 목격하다, 증명하다, 입증하다 darıxmaq 걱정하다, 두려워하다 bələd 능숙한, 전문가 bələd olmaq 능숙해지다, 익숙해지다 tərəzi 저울 qarşılaşmaq 만나다, 마주하다, 마주치다 nəticə çıxarmaq 추론하다 nəticə çıxartmaq 판단하다, 결론을 내리다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요