O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan.
우즈베키스탄 공화국 헌법은 1992년 12월 8일에 승인되었습니다.


Xalqaro ekspertlarning yuqori bahosini olgan ushbu Konstitutsiya 26 bob, 128 moddani o'z ichiga oluvchi olti bo'limdan iborat.
민족 대표들의 최고 지위를 획득한 바로 이 헌법은 26장, 128조를 자신 안에 갖고 있으며, 6부로 구성되어 있습니다.


Bu bo'limlarda respublika davlat tuzilishining asosiy yo'riqlari, fuqarolarning huquq va burchlari, davlat hokimiyatining tashkil etilishi va boshqa masalalar bayon etilgan.
이 부들에 공화국의 건설의 기초 원칙들, 시민들의 권리와 의무들, 정부 권력의 형성 및 다른 주제들이 명시되어 있습니다.


yo'riq 원칙, 메뉴얼 hokimiyat 1. 권력 2. 정부 bayon 서술, 명시


=====


Bir g'oz suvda suzib yurib, o'ziga o'zi maqtandi:
한 거위가 물에서 헤엄친 후, 스스로 자랑했습니다.


- Olamda men kabi iqtidorli bo'lmasa kerak.
"세상에서 나처럼 위대한 자가 있을 수 없어.


Menda uch hunar: yugurish, suzish, uchish bor.
내게는 세 가지 기술 - 달리가, 헤엄치기, 날기가 있어.


Shuning uchun yer, suv, havo - uch makon mening izmimda.
그래서 땅, 물, 하늘 - 세 곳은 게 허용되어 있어.


Bir o'zimda uch qobiliyat mujassam!
나 하나에 세 능력이 실현되어 있어!"


G'ozning bu so'zlarini eshitib turgan Qurbaqa dedi:
거위의 이 말을 듣고 있던 개구리가 말했습니다.


- Birodar, muncha maqtanmasang ham bo'lar edi.
"친구야, 그렇게 자랑하지 않는다해도 괜찮아.


Sen aytayotgan qobiliyat uch jonivorning: kiyikning, baliqning, lochinning ishidir.
네가 말한 능력은 세 동물의 - 사슴의, 물고기의, 매의 것이야.


Yerda kiyikdek yugurolmaysan, suvda baliqdek suzolmaysan, havoda lochindek ucholmaysan, chala-chulpa uch hunarni bilguncha, birini yaxshilab bilganing yaxshi edi.
땅에서 사슴처럼 너는 달릴 수 없고, 물에서 물고기처럼 헤엄칠 수 없고, 하늘에서 매처럼 날 수 없어, 대충 세 능력을 아는 것보다, 하나를 잘 아는 게 더 좋아."


lochin 매


- '동사어간+guncha, 동사어간+gan 형용사'는 '~하는 것보다 ~하는 것이 더욱 ~하다' 라는 의미다.


=====


Bir bola qo'shnining uyiga o'ralgan bir idishda taom olib borar edi.
한 아이가 이웃집에 덮힌 한 접시로 음식을 받아가고 있었습니다.


Bir kishi uchrab:
한 사람이 와서


- Ey o'g'lim, idishda nima olib borursan? - dedi.
"어이, 아이야, 그릇으로 무엇을 가져가고 있니?" 라고 물었습니다.


- Ey otajon! Idish ichidagi narsani birovga aytmoq va ko'rsatmoq mumkin bo'lsa edi, usti o'ralmagan, ochiq bo'lar edi, - deb javob berdi aqlli bola.
"아저씨! 그릇 안에 있는 것을 누군가에게 말하는 것과 보여주는 것이 가능하다면, 위가 덮혀 있지 않고, 열려 있었겠죠" 라고 현명한 아이가 대답했습니다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요