Ayı və günəş
곰과 태양


Ayı kahasında yatmışdı.
곰이 동굴에서 잤습니다.


O, hələ qış yuxusundan ayılmamışdı.
그는 아직 겨울잠에서 깨어나지 않았습니다.


Su Ayının kahasına axıb kürkünü islatdı.
물은 곰의 동굴에 흘러서 그의 털옷을 적셨습니다.


Ayı hirsləndi:
곰은 화났습니다.


- Səni görüm quruyasan!
"너를 보겠다, 너를 건조한 상태로!


İndi sənə göstərərəm!
지금 네게 보여주겠다!"


Su qorxdu.
물은 두려웠습니다.


Şırıltılı səslə astaca dedi:
그는 졸졸 흐르는 소리와 함께 천천히 말했습니다.


- Günah məndə deyil, Ayıcan.
"잘못은 제게 없어요, 곰아.


Günahkar Qardır.
죄인은 눈이에요.


Əriyib Su olub.
녹아서 물이 되었어요."


- Deməli, günahkar Qardır! - deyə Ayı bağırdı.
"결론적으로, 죄인은 눈이구나!" 라고 곰이 소리쳤습니다.


- İndi mən onun dərsini verərəm!
"지금 나는 그를 교정하겠다!"


Qar qorxudan daha da ağardı:
눈은 겁을 먹어서 더욱 더 하얗게 질렸습니다.


- Günah Günəşdədir, Ayı!
"죄는 태양에게 있어요, 곰아!


Elə qızdırır ki!
그렇게 데우고 있잖아요!


Necə əriməyəsən?!
어떻게 너는 안 녹나요?"


- Aha, demək, kürkümü isladan Günəşdir!
"아하, 결론적으로 내 털을 적신 태양!


Gör indi ona nə edəcəyəm!
봐라, 이제 그에게 무엇을 할지!


Nə edəcək ki?!
무엇을 할 거냐구?!


Günəşi dişi ilə tuta bilməz, pəncəsi də çatmaz.
태양을 이빨로 물 수 없고, 발로도 닿지 않아."


Əlac yox idi.
해결책이 없었습니다.


Ayı donquldandı, yerində qurcalandı.
곰은 투덜거렸고, 땅에서 몸을 흔들었습니다.


Kahasından çıxdı.
그는 동굴에서 나왔습니다.


Çıxdı ki, kürkünü qurutsun.
그는 가죽을 말리기 위해 나왔습니다.


Yazı qarşılasın.
봄을 맞이하러.


kaha 동굴 günəş 태양 göstərmək 보여주다 qış yuxusu 겨울잠 ayılmaq 일어나다, 잠에서 깨다 axmaq 흐르다 kürk 털가죽으로 만든 외투 islatmaq 적시다 quru 마른 şırıltılı 졸졸 흐르는 günah (종교적) 잘못, 원죄 ərimək 녹다 bağırmaq 소리치다 dərs vermək 가르치다 ağarmaq 하얗게 되다, 핼쓱해지다, 창백해지다, 하얗게 질리다 qızdırmaq 가열하다, 데우다, 달구다 qurcalanmaq 움직이다, 흔들다 qurutmaq 말리다 qarşılamaq 맞이하다, 마주치다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요