Sazlı-sözlü diyar
사즈가 있고, 시가 있는 지역


Qazax sazlı, şeirli bir diyardır.
카작은 사즈가 있고, 시가 있는 지역입니다.


Bu diyar xalqımızın söz sənəti tarixinə Molla Vəli Vidadi, Molla Pənah Vaqif, Çoban Əfqan, Səməd Vurğun, Osman Sarıvəlli, Mehdi Hüseyn, Mirvarid Dilbazi, İsmayıl Şıxlı, Hüseyn Arif, Aşıq Ədalət kimi görkəmli sənətkarlar bəxş etmişdir.
이 지역은 우리 민중의 시 예술사에 몰라 바드 비다디, 몰라 파나흐 바키프, 초반 아프칸, 사마드 부르군, 오스만 사르발리, 메흐디 후세인, 미르바리드 딜바지, 이스마일 싁르, 후세인 아피르, 아싁 아달랏처럼 훌륭한 예술가들이 선사했습니다.


Bu mahal əsrlərdən bəri aşıq sənətinin beşiyi olmuşdur.
이 지역은 수세기동안 아싁 문화의 요람이 되었습니다.


Burada analar körpəsinə saz havası üstündə layla deyir.
이곳에서는 어머니들은 아기들에게 사즈 멜로디 위에 자장가 라고 불렀습니다.


Qazaxın hər kəndində neçə el şairinə, saz tutub söz qoşan aşığa rast gəlmək olar.
카작의 모든 시골에서 수많은 대중 시인, 사즈를 잡고 시를 짓는 아싁 시인과 마주칠 수 있습니다.


Bu obanın elə bir evi yoxdur ki, divardan saz asılmamış olsun.
이 마을에는 벽에 사즈가 걸려있지 않은 집이 없습니다.


Qazaxa rəngbərəng xalçaları, məşhur diliboz atları da şan-şöhrət gətirib.
카작으로 색색깔의 카펫들, 유명한 델리보드 말들도 명성을 가져왔습니다.


1919-cu ildə məşhur rus ədibi A.S.Qriboyedov İrana səfər edəndə Qazaxın İncə kəndində bir evdə qonaq qalıb.
1919년 유명한 러시아 작가인 A.S. 그리보예도프가 이란에 여행을 할 때 카작의 인제 지역의 어느 집에 손님으로 묵었습니다.


Evdəki nəfis şəkildə toxunmuş xalça onun xoşuna gəlib.
집에 있는 섬세한 형태로 짜여진 카펫이 그의 마음에 들었습니다.


Savadsız kəndli qadının toxuduğu bu gözəl xalça Qriboyedovu heyran edib.
문맹의 시골 여성이 짠 이 아름다운 카펫은 그리보예도프를 놀라게 했습니다.


El adətinə görə, qonağın xoşu gəldiyi əşyalardan xalça, xurcun, heybə ona hədiyyə verilir.
지역 풍습에 따르면, 손님이 좋아했던 물건들 중에서 카펫, 자루, 주머니 등은 그에게 선물로 줍니다.


Qazax şəhərinin mərkəzində Vaqifin və Səməd Vurğunun heykəlləri üzbəüz qoyulub.
카작 시의 중심지에는 바기프와 세매드 부르군의 동상들이 마주 보고 놓여져 있습니다.


Yerli əhali çox haqlı olaraq onları ata-oğul adlandırır.
지역 주민들은 매우 당연하게 그들을 아버지-아들 이라고 이름붙였습니다.


görkəmli 훌륭한, 뛰어난 sənətkar 예술가 bəxş etmək 바치다, 선사하다, 선물하다 mahal 지역, 마을 beşik 요람 körpə 아기 hava 멜로디, 음률 layla 자장가 el 민중, 대중 qoşmaq 노래를 짓다, 시를 쓰다 rast gəlmək 마주치다 oba 아주 작은 마을 divar 벽 asılmaq 걸리다 rəngbərəng 색색의, 여러 색깔의 dilbaz atı 아제르바이잔 전통품종 말 şan-şöhrət 명성, 영예, 영광 ədib 작가 qonaq qalmaq 손님으로 머물다 nəfis 섬세한; 훌륭한, 우아한 toxunmaq 직물 등을 짜다 xoşuna gəlmək 마음에 들다, 좋아하다 savadsız 글을 모르는, 문맹의 adət 관습, 풍습 qonaq 손님 əşya 물건 xurcun 물건을 담을 때 쓰는 자루나 주머니 heybə 작은 주머니 üzbəüz 마주보고 , 마주하고 yerli 지역의, 현지의; 현지인 əhali 현지인, 원주민 haqlı 옳은, 정당한 adlanmaq 이름붙이다, 부르다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요