- Çoxbilmiş, xalçanın nə olduğunu hamımız bilirik.
"촉빌미쉬, 카펫이 어떻게 생산되는지를 우리 모두 알고 있어.


Hətta mən xalçanın necə toxunduğunu öz gözlərimlə görmüşəm.
심지어 나는 카펫을 어떻게 짜는 지를 내 눈으로 보았었어.


Doğru deyirəm!
정말이야!


Bilirsən mənim nənəm necə gözəl xalçalar toxuyub!
너는 아니, 내 할머니가 얼마나 아름다운 카펫을 짰는지 말이야!"


Çoxbilmiş o saat məsələnin nə yerdə olduğunu anladı.
촉빌미슈는 그때 문제가 어디에 있는지를 파악했습니다.


Çoxbilmişdi axı!
그것은 정말 많이 알고 있었습니다!


- İlahə, de görüm bəs kilim görmüsən?
"일라해, 말해봐, 그런데 너는 킬림을 보았니?"


- Niyə görməmişəm, əlbəttə, görmüşəm.
"왜 보지 않았겠어, 당연히 보았어.


Nənəmin toxuduğu kilimlərdən biri elə bizim evimizdədir.
할머니께서 짜신 킬림들 중 하나가 우리집에 있어.


Bir balaca soyuq olan kimi, anam əvvəlcə kilimi ayağımızın altına salır.
조금 추워지자마자, 어머니는 먼저 킬림을 우리들 발 아래에 까셔."


- Bəs soruşsam, məfrəş görmüsən, onda da deyəcəksən ki, əlbəttə, görmüşəm?
"그런데 물어보자면, 여행용 가방을 보았지, 그래도 너는 당연히, 당연히 보았다고 말하겠지?"


- Mən hardan bilim məfrəş nədir? Məndən niyə soruşursan?
"내가 어떻게 알겠어 여행용 가방이 무엇인지. 나한테 왜 물어?"


- Mən istəyirəm ki, dostlarım dədim əşyalarımızı da tanısınlar.
"나는 내 친구들이 내가 말했던 우리의 물건들을 알게 하기를 원해.


Mən bilirəm axı sən məni nə üçün çağırmısan?
나는 네가 나를 왜 불렀는지 알아."


- Yaxşı, məni maraq götürdü, tez de görüm, bu məfrəş nə olan şeydir axı?!
"좋아, 흥미가 생겼어, 어서 알려줘, 이 여행용 가방은 무엇으로 된 것이니?!"


- Sən bunu nənəndən soruşsan, o daha yaxşı izah edərdi.
"네가 이것을 할머니께 물어본다면, 그녀는 더욱 잘 설명하셨을 거야.


Bilirsənmi, keçmişdə nənə-babalarımız yaylağa köçəndə nə ilə gedirdilər?
너 아니, 과거에 우리들의 선조들은 여름 목초지로 가실 때 무엇을 가지고 가셨을까?


Axı onda hələ maşın yox idi.
그들에게 아직 자동차는 없었어."


- Yəqin ki, at-araba ilə.
"분명히 말과 수레로."


- Doğru deyirsən.
"맞아.


Elə o zaman yorğan-döşəkləri də məfrəşin içinə yığıb, ata, arabaya yükləyirdilər.
바로 그 때 침구들도 여행용 가방에 모아넣고, 말, 수레에 실었어."


- Doğrusu, mən səndən xurcun və heybənin nə olduğunu soruşacaqdım, sən isə...
"맞아, 나는 너로부터 자루, 주머니가 무엇인지 물어보려고 했어, 너는..."


- Sən elə bilirsən, mən bunu başa düşməmişəm?
"너는 내가 이것을 이해하지 못할 것이라고 생각했니?


Onda daha niyə adımı Çoxbilmiş qoymusunuz?
그렇다면 더욱더 왜 내 이름을 촉빌미슈라고 붙였겠니?"


- Aha, başa düşdüm, başa düşdüm, deməli, xurcun və heybənin içinə də yastıq və mütəkkə qoyurdular.
"아하, 이해했어, 이해했어, 결론적으로, 자루와 주머니 안에도 베개와 베개 받침을 넣었구나."


- Yox, İlahə, tapa bilmədin.
"아니야, 일라해, 맞추지 못했어.


Hövsələli ol, bu saat dostun onların şəklini sənə göstərər, nə üçün istifadə edildiyini də deyər.
참아, 이 시간에 친구의 그것들의 모습을 네게 보여줄게, 무엇을 위해 사용되었는지도 말해줄께."


- Lap ürəyimi çəkdin, Çoxbilmiş, bir az tez deyə bilməzsən?!
"매우 마음에 들었어, 촉빌미슈, 잠시 빨리 말해줄 수 없니?!"


- Xurcunun da, heybənin də iki gözü olur.
"자루도, 주머니도 두 구멍이 있어.


Yadındadır, demişdim ki, "göz" sözünün hələ çox mənaları ilə qarşılaşacaqsan!
기억하고 있니, 내가 '눈' 단어에는 그토록 많은 의미들과 마주칠 거라고 말했잖아!


Xurcunun gözlərinə, yəni içinə, taxıl, un yığıb atın, eşşəyin üstündə aparardılar.
자루 구멍들에, 즉 안에, 곡물, 밀가루를 모아서 말, 당나귀에 실어서 날랐어.


Heybə isə daha balaca olur.
주머니는 더욱 작아.


Onun gözlərinə yemək şeyləri qoyub adamlar çiyinlərindən asardılar.
그것의 구멍에 식량들을 넣고 사람들이 어깨에 걸었어.


İndi də bəzi kəndlərdə qoyun, mal-qara otaran çobanlar yeməklərini heybədə aparırlar.
지금도 몇몇 시골에서는 양, 소에게 풀을 먹이는 목동들은 식량들을 주머니로 가지고 다녀.


Onu da deyim ki, məfrəşi də, xurcunu və heybəni də nənələrimiz kilim, xalça kimi toxuyurdular.
여행용 가방도, 자루와 주머니도 우리들의 할머니들께서 킬림, 카펫처럼 짠다는 것을 말할게."


- Çoxbilmiş, bunlar çox maraqlıdır.
"촉빌미쉬, 이것들은 매우 재미있구나.


Mən bütün bunları dostlarıma da danışacağam.
나는 이 모든 것들을 내 첸구에게도 말할 거야.


Bunların necə toxunduğunu isə yayda kəndə gedəndə nənəmin özündən soruşub öyrənəcəyəm.
이것들이 어떻게 짜여졌는지를 여름에 시골로 갈 때 내 할머니에게 스스로 물어보아서 배울 거야.


İnanıram ki, dostlarım da buna görə sənə "Çox sağ ol!" deyəcəklər.
나는 내 친구들도 이 때문에 네게 "고마워" 라고 말할 거라고 믿어."


kilim (융단 종류) 킬림 məfrəş 여행용 가방 hardan = haradan 어디에서부터 maraq götürmək 흥미를 불러일으키다 izah 설명 yaylaq 여름 목초지, 여름 별장 yorğan 퀼트, 누비이불, 담요 döşək 매트리스 yorğan-döşək 침구, 잠자리 yastıq 베개 mütəkkə 베개 받침 hövsələli 참을성 있는 göz 구멍 eşşək 당나귀 mal-qara 소 otarmaq 풀을 먹이다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요