Оқибати бадӣ
악행의 결과


Овардаанд, ки шахсе дар Басра гӯсфандон дошт ва ҳар шабонарӯз шири онҳоро дӯшида, ба он оби бисёр ҳамроҳ мекард ва мефурӯхт.
바스라에서 양을 가지고 있으며, 밤낮으로 그것들의 젖을 짜면서 그것에 많은 물을 섞고 파는 사람이 이동하고 있었습니다.


Чӯпон ӯро гуфт: "Эй хоҷа, хиёнат макун, ки оқибати он хуб набошад".
목동은 말했습니다 : "이봐, 선생, 배신하지 마, 왜냐하면 그 악행은 좋지 않을 거거든."


Хоҷа ин суханҳоро написандид.
그는 이 말에 동의하지 않았습니다.


Рӯзе гӯсфандон дар доманаи кӯҳе мечариданд.
어느 날 그의 양이 산 언저리에서 풀을 뜯고 있었습니다.


Ногоҳ дар он кӯҳ бороне азим биёмад ва селе пурдаҳшат равон шуд ва ҳамаи гӯсфандонро бибурд.
뜻밖에 그 산에서 거대한 비가 올 것 같았고, 사나운 급류는 흐르고 있었고, 그의 모든 양들을 쓸어갈 것 같았습니다.


Пас чӯпон бе гӯсфандон ба назди хоҷа омад.
그래서 목동은 양들을 놔두고 선생님 곁으로 왔습니다.


Хоҷа пурсид:
선생은 물어보았습니다.


"Чаро гӯсфандонро наёвардӣ".
"왜 양들을 가져오지 않았소?"


Гуфт:
그가 대답했습니다.


"Эй хоҷа, он обҳое, ки ба шир омехта будӣ, ҷумла ҷамъ шуд ва селе гашт ва биёмаду гӯсфандонатро бибурд...".
"이봐, 선생, 네가 젖에 뒤섞은 저 물들은 전부 모였고, 급류로 변했고, 들이닥칠 것이고, 네 양들을 쓸어갈 거거든..."


оқибат 1. 결과 2. 마침내, 결국 бадӣ 문제, 고통, 악행, 결함, 나쁨, 악 гӯсфанд (동물) 양 шабонарӯз 밤낮, 주야 шир 우유, 젖 дӯшидан (дӯш) 젖을 짜다 фурӯхтан (фурӯш) 1. 팔다 2. 배신하다, 저버리다 ҳамроҳ 1. 동반, 수송, 호위 2. 반주 ҳамроҳ кардан 동행하다 хоҷа 1. ~씨, 어르신 2. 귀족 хиёнат 배신, 배반 сухан 말, 연설 писандидан (писанд) 동의하다, 수락하다, 찬성하다 домана 아랫부분, 발 доманаи кӯҳ 산 언저리 борон 비 сел 1. 급류 2. 소나기 пурдаҳшат (пурвоҳима) 끔찍한, 지독한, 거친, 사나운 бе ~없이 назди ~곁에, ~가까이에 омехтан (омез) 뒤섞다, 뒤죽박죽 섞다 ҷумла 1. 문장, 말 2. 모든, 전부 ҷамъ 1. 모임 2. 합계 3. 결과, 결실 4. 무리 5. 주위, 주변 ҷамъ шудан 모이다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요