Qarı və buzov
노인과 송아지


Biri vardı, biri yoxdu, bir qarı nənənin ceyran gözlü, maral duruşlu, qaşqa bir buzovu vardı.
옛날옛적에 늙은 할머니에게 가젤의 눈과 사슴 형태에 이마에 흰 점이 있는 송아지가 있었습니다.


Şaxtalı bir qış günündə qarı nənə buzovunu sulamağa apardı.
몹시 추운 어느 겨울날, 할머니는 송아지를 물을 먹이러 데리고 갔습니다.


Buzov buzun üstünə çıxan kimi ayağı sürüşdü, yerə yıxıldı.
송아지가 얼음 위로 올라가자마자 발이 미끄러졌고, 땅에 넘어졌습니다.


Qarı çox çalışdı, əlləşdi, buzovu birtəhər yerdən qaldırdı.
노인은 매우 노력했고, 분투했고, 젖소를 어떻게든 땅에서 들어올렸습니다.


Qarı nənə hirsləndi və üzünü buza tutub dedi:
할머니는 화났고, 고개를 얼음에 돌려서 말했습니다.


- Ay buz, sən nə güclüsən?
"이봐, 얼음아, 너는 정말로 힘이 세?"


Buz qarı nənəyə belə cavab verdi:
얼음은 할머니께 이렇게 대답했습니다.


- Yox, qarı nənə! Mən güclü olsaydım, günəş məni əridib suya döndərməzdi.
"아니에요, 할머니! 제가 강했다면, 태양이 저를 녹여서 물로 바꿀 수 없었겠죠."


Qarı nənə üzünü günəşə tutub dedi:
할머니는 고개를 태양에게 돌려 말했습니다.


- Ay günəş, sən nə yaman güclü imişsən?
"이봐, 태양아, 네가 정말로 힘이 세다면서?"


Günəş dedi:
태양이 말했습니다.


- Yox, qarı nənə! Mən güclü olsaydım, qara bulud mənim qabağımı kəsməzdi.
"아니에요, 할머니! 제가 힘이 강했다면, 검은 구름이 저를 가로막지 못했겠죠."


Qarı nənə üzünü buluda tutub dedi:
늙은 할머니는 고개를 구름에게 돌려 말했습니다.


- Ay bulud, sən nə yaman güclü imişsən?
"이봐 구름아, 네가 정말로 힘이 매우 세다면서?"


Bulud cavab verdi:
구름이 대답했습니다.


- Qarı nənə! Mən güclü olsaydım, sularım yağış olub yerə yağmazdı.
"늙은 할머니! 제가 힘이 강했다면, 제 물들이 비가 되어 땅으로 내리지 못했겠죠."


Qarı nənə yağışdan soruşdu:
늙은 할머니는 비에게 물었습니다.


- Ay yağış, sən nə yaman güclü imişsən?
"이봐 비야, 네가 정말로 힘이 매우 세다면서?"


Yağış dilləndi:
비가 말했습니다.


- Elə deyil, qarı nənə! Mən güclü olsaydım, torpaq məni özünə çəkməzdi.
"그렇지 않아요, 늙은 할머니! 제가 힘이 강했다면, 흙이 저를 그 자신에게로 빨아들이지 못했겠죠."


Qarı nənə üzünü torpağa tutub dedi:
늙은 할머니는 고개를 땅으로 돌려 말했습니다.


- Ay torpaq, sən nə yaman güclü imişsən?
"이봐 땅아, 네가 정말로 힘이 매우 세다면서?"


Torpaq söylədi:
흙이 말했습니다.


- Yox, qarı nənə! Mən güclü olsaydım, ağaclar, güllər, çiçəklər, otlar mənim şirəmi sora bilməzdilər.
"아니에요, 늙은 할머니! 제가 힘이 강했다면, 나무들, 장미들, 꽃들, 풀들이 제 물을 빨아들일 수 없었겠죠."


Qarı yavaş-yavaş çəmənliyə çatdı və üzünü otlara, çiçəklərə tutub soruşdu:
늙은이는 천천히 풀밭으로 다가갔고, 고개를 풀들에게, 꽃들에게 돌려 물었습니다.


- Ay otlar, ay çiçəklər, siz nə yaman güclü imişsiniz?
"이봐 풀들아, 이봐 꽃들아, 너희들이 정말로 힘이 매우 세다면서?"


- Otlar, çiçəklər başlarını qaldırıb qarı nənəyə baxdılar.
풀들, 꽃들은 고개를 들어올리고 할머니를 보았습니다.


Hündür, enliyarpaq bir ot qarı nənəyə belə cavab verdi:
키가 크고, 넓은 잎을 가진 풀 하나가 늙은 할머니에게 이렇게 대답했습니다.


- Yox, qarı nənə! Biz güclü olsaydıq, ceyran bizi yeməzdi.
"아니에요, 늙은 할머니! 우리들이 힘이 강했다면, 가젤은 우리들을 먹지 못했겠죠."


Qarı nənə ceyranı tapıb ondan soruşdu:
늙은 할머니는 가젤을 찾아서 그에게 물어보았습니다.


- A ceyran, sən nə yaman güclü imişsən?
"어이 가젤아, 네가 정말로 힘이 매우 세다면서?"


Ceyran dilə gəldi.
가젤이 말을 꺼냈습니다.


- Qarı nənə! Mən güclü deyiləm.
"늙은 할머니! 저는 힘이 강하지 않아요.


Güclü olsaydım, canavar məni yeyə bilməzdi.
제가 힘이 강했다면, 늑대가 저를 잡아먹지 못했겠죠."


Qarı nənə canavarın qabağını kəsib ondan xəbər aldı:
늙은 할머니는 늑대 앞을 가로막고 그에게 물었습니다.


- A canavar, sən nə yaman güclü imişsən?
"어이 늑대야, 네가 정말로 힘이 매우 세다면서?"


Canavar uzaqdan gələn bir kəndlini qarıya göstərib dedi:
늑대는 멀리서부터 오고 있는 어떤 시골 사람을 노인에게 가리키며 말했습니다.


- Yox, qarı nənə! Mən güclü olsaydım, bax o gələn adam məni vura bilməzdi.
"아니에요, 늙은 할머니! 제가 힘이 강했다면, 봐요, 오고 있는 저 사람이 저를 때릴 수 없었겠죠."


Qarı kəndlinin yanına gəlib ondan soruşdu:
늙은이는 시골 사람 옆에 와서 그에게 물었습니다.


- Ay bala, sən nə yaman güclü imişsən?
"이봐 아이야, 네가 정말로 힘이 매우 세다면서?"


Kəndli güldü.
시골 사람은 웃었습니다.


Sonra otlaqdakı sürüləri, bağları, tarlalardakı bol məhsulu qarı nənəyə göstərib dedi:
그 후 목초지에 있는 양떼들을, 과수원들을, 들판에 있는 풍성한 수확을 늙은 할머니께 보여드리며 말했습니다.


- Doğru deyirlər, qarı nənə! Bu dünyada insan hər şeydən güclüdür.
"그들은 바르게 말하고 있어요, 할머니! 이 세상에서 사람이 모든 것보다 강해요.


Bir qulaq as!
잘 들으세요!


Mən güclüyəm, ay qarı
저는 강해요, 할머니


Əkib yetirrəm barı.
저는 작물을 심고 키워요.


Zəhmət çəkən də mənəm!
열심히 일하는 사람도 저에요!


Yeri əkən də mənəm!
땅을 경작하는 것도 저에요!


Tarla mənim, bağ mənim,
들판은 제 것, 나무는 제 것,


Bostanıma gələrsən,
제 과수원에 오신다면,


Qovun, qarpız yeyərsən.
멜론, 수박을 드실 거에요.


Onda mənim gücümü,
이제 제 힘을,


Qarı nənə, bilərsən.
늙은 할머니, 아시나요."


buzov 송아지 maral 사슴 qaşqa 이마에 흰 점이 있는 동물 şaxtalı 몹시 추운 əritmək 녹이다 döndərmək 바꾸다, 뒤집다, 돌리다 qabağını kəsmək 막다, 저지하다 enliyarpaq 잎이 넓은 xəbər almaq 질문하다, 물어보다, 심문하다, 추궁하다 yetirmək 1. 전달하다 2. 도달하게 하다, 당도하게 하다 3. 돌보고 가르쳐서 키우다, 양육하다 özünü yetirmək 도달하다, 당도하다, 가다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요