Navro'z
나브루즈


Mustaqil O'zbekistonimizda xalqning qadimiy qadriyatlari tiklanganligi tufayli Navro'z bayrami keng nishonlana boshlandi.
우리들의 독립한 우즈베키스탄에서 민족의 오래된 유산들이 정립되었기 때문에 나브루즈 바이람은 널리 축하되기 시작했습니다.


Bu bayram mehr-muruvvat, do'stlik, totuvlik bayrami bo'lganligi sababli u baynalmilal bayram hamdir.
이 명절은 행복, 우애, 우호의 명절이기 때문이 그것은 국제적인 명절이기도 합니다.


Navro'zni respublikamizda yashovchi barcha xalqlar nishonlaydi.
나브루즈를 우리들의 공화국에서 살고 있는 모든 민족들이 축하합니다.


Navro'z umumxalq bayrami bo'lganligi uchun hamma ko'cha va maydonlarni tozalab, daraxtlarni oqlab, shirin taomlar pishirib, tayyorgarlik ko'rildi.
나브루즈는 모든 민족의 명절이 되었기 때문에 모든 거리와 광장들을 청소하고, 나무들을 하얗게 칠하고, 맛있는 음식들을 요리하고, 준비가 보입니다.


Bu bayram mehr-muruvvat bayrami bo'lganligi uchun qariyalar, yetim-yesirlar va bemorlardan xabar olinadi, ularga sovg'alar beriladi.
이 명절은 행복한 명절이기 때문에 노인들, 고아들, 환자들의 안부를 물어보고, 그들에게 선물을 줍니다.


Navro'zda sho'x-shodon qo'shiq yangraydi, o'yin-kulgi va xursandchilik hukm suradi.
나브루즈에 밝고 기쁜 노래가 울리고, 놀이와 기쁨이 지배합니다.


qadriyat 가치가 높은 것, 중요, 민족의 유산 tiklamoq 정립하다, 똑바로 세우다, 조립하다, 건설하다 totuvlik 친절, 우애, 우호 baynalmilal 국제적인 oqlamoq 희게 하다, 표백하다, 하얗게 칠하다 yetim 고아 yesir 고아 bemor 환자 sho'x 쾌활한, 놀기 좋아하는 shodon 경사스러운


- sababli 는 반드시 명사를 요구한다. 그러므로 동사와 같이 쓰기 위해서는 동사를 명사화 - 즉 동명사화 시킨 후 그 뒤에 다시 lik을 붙여서 써야 한다.
uyalgan sababli (x) uyalganlik sababli (o)


=====


Izza
부끄러움


Kecha film ko'raman deb kech yotganligi sababli Zokir ertalab kech turdi.
어제 영화를 보려고 늦게 누웠기 때문에 조키르는 아침에 늦게 일어났습니다.


Shoshganidan tez-tez kiyinib, nari-beri choyini ichib, chopib borsa ham, darsga kech qoldi.
그는 서둘렀기 때문에 빨리 옷을 입고, 허겁지겁 차를 마시고, 뛰어갔음에도 불구하고 수업에 늦었습니다.


Buning ustiga yana maktab direktoriga duch keldi.
엎친 데 덮친 격으로 그는 또 학교 교장선생님과 우연히 만났습니다.


U uyalganidan nima deyishni bilmay, bahona qidira ketdi:
그는 부끄러워서 무엇을 말할지 모르고, 변명을 찾기 시작했습니다.


"Qoqilib yiqilib tushganimdan ko'ylagim loy bo'lganligi uchun uyga borib almashtirib keldim", - dedi u shoshib.
"넘어져서 셔츠가 더러워졌기 때문에 집에 가서 바꾸어입고 왔어요"라고 그가 서둘러 말했습니다.


"Yolg'onni ham to'qish qiyin, qiziq, shu paytda qayer loy ekan?" - dedi direktor Zokirning qup-quruq tuflisiga qarab.
"거짓말도 짜기 어렵지, 재미있군, 그때 어디 흙이 있었니?"라고 교장이 조키르의 매우 건조한 신발을 보며 말했습니다.


izza 수치, 부끄러움 nari-beri 서둘러서, 허겁지겁 chopmoq 달리다, 뛰다 duch kelmoq 우연히 만나다, 조우하다 bahona 원인, 기초, 근거, 이유 bahona 변명, 구실


- '동사 현재미래시제 deb'의 의미는 '~를 생각하고', '~를 위해', '~라고 여기고'라는 의미다.


- buning ustiga 는 '그 일에 더해서'라는 의미다. 좋은 경우로는 많이 사용하지 않고 나쁜 경우에 '엎친 데 덮친 격으로'라는 의미로 많이 사용한다.


- '동사어간+a ketmoq'은 '~를 시작하다'라는 의미다. '동사어간+a boshlamoq'과의 차이는 '동사어간+a boshlamoq'은 '어떤 일을 시작하다'라는 의미이며, '동사어간+a ketmoq'은 '어떤 일을 시작해 계속 진행하다'라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요