Nurali baxshi bu tomonlarda juda mashhur edi.

누랄르 박쉬는 이 주변에서 매우 유명했습니다.


Tog'liklarning biron to'yi, ma'rakasi, gap-gashtagi usiz o'tmaydi.

산골 사람들의 어느 결혼식, 장례식, 파티에 그 없이 행해지지 않습니다.


Nurali baxshi biron sabab bilan qatnasha olmagan to'ydan odamlar : "Bu to'y to'y bo'lmadi", deb qaytishar edi.

누랄르 박쉬가 어떤 이유로 초대될 수 없는 행사에 대해 사람들은 "이 행사는 행사가 아니다" 라고 말하며 돌아가곤 했습니다.


Nurali baxshi etagi tizzadan yuqori olacha to'n kiygan, boshida ko'k salla, og'zi to'la tilla tish.

누랄르 박쉬는 아래로는 무릎부터 위로 알록달록한 톤을 입고, 머리에는 파란 망토, 입에는 금니로 가득합니다.


Chap qo'lida ushlab kelayotgan do'mbirasining qoshiga har xil tumorlar, munchoqlar, ipak popuklar taqilgan.

왼 손에 쥐고 있는 돔브라의 눈썹에 다양한 부적들, 유리구슬들, 비단 술들이 부착되어 있습니다.


baxshi 전통 노래 부르는 사람, 이야기꾼 ma'raka 장례식 gap-gashtak 놀고 먹는 파티 olacha 알록달록한 tumor 부적 munchoq 목걸이, 유리구슬 popuk (장식) 술


=====


Kampir uning boshini silab, peshonasini yuziga bosib sekin dedi:

노파는 그의 머리를 문지르고, 이마를 얼굴에 들이밀며 천천히 말했습니다.


- Qayoqlarda yurgan eding, bolaginam?

"너는 어디로 갔니, 내 아이야?


Ko'zim ochiq paytlarida qayoqlarda eding, tentagim?

내가 눈을 떴을 때마다 어디에 있었니, 내 아이야?"


Tolibjonning ko'zlaridan yosh quyilib kelaverdi, quyilib kelaverdi.

톨릅의 눈에서 눈물이 흘러나오고 있었고, 흘러나오고 있었습니다.


Kampir uni bag'ridan bo'shatib hovli tomonga qichqirdi:

노파는 그를 땅 속에서 풀어주며 정원을 향해 소리쳤습니다.


- Nima qilib turibsanlar, ayangni chaqirmaysanlarmi?

"너는 무엇을 하고 있었니, 네 어미를 부르지 않고 있니?


Dadalaringga xabar qilmaysanlarmi?

네 애비에게 소식을 전하지 않고 있니?


Yugur, pochchangga chop, tog'am keldi, deb ayt.

가라, 네 자형에게 가라, 외삼촌이 왔다고 말해라."


Bir hovli bola dupur-dupur qilib to'rt tarafga yugurib ketdi.

아이는 따그닥 따그닥 소리를 내며 어디론가 달려갔습니다.


tentak 어리석은, 미련한 pochcha 자형 dupur-dupur 따그닥 따그닥, 저벅저벅


=====


Opasi savatda olma, behi, anor, nashvati olib kirib, dasturxon tuzashga tushdi.

언니는 광주리에 있는 사과, 모과, 석류, 서양배를 집어서 꺼낸 후, 식탁 상차림을 시작했습니다.


Ukasining so'rog'ini kutmay, oiladagi yangiliklardan gapira boshladi...

그녀는 동생의 질문을 기다리지 않고, 가족들에게 있는 새로운 일들을 말하기 시작했습니다.


"Hashtak-pashtak"ni eshitib, O'rinboyning esiga onasi tushdi.

"말린 살구"를 들은 후, 오른보이의 기억에 어머니가 떠올랐습니다.


Bog'larida bir tup subhoni o'rik bo'lardi.

정원에는 한 그루의 수브호느 살구가 있었습니다.


Shu o'riklar burunning qoniday bo'lib qizarib pishganida onasi go'shtini danagidan bitta-bitta ajratardi-da, keyin danagini chaqib, yana go'shti orasiga tiqib juftlagach, oftobga yoyib quritardi.

그 살구들이 코피처럼 되어 새빨갛게 익었을 때 어머니는 과육을 살구 씨앗으로부터 하나 하나 골라내었고, 그 후 씨앗을 깨뜨린 후, 다시 과육 사이에 넣고 결합시킨 후, 햇볕에 널어서 말리곤 했습니다.


Qishda og'zingizga solsangiz, xuddi mag'izli holva yeganning savobini topardingiz...

겨울에 너희들이 입에 넣는다면, 정말로 호두가 들어간 홀바를 먹은 것의 보상을 발견할 거야...


nashvati 서양배 Hashtak-pashtak (ashtak-pashtak, xashtak-pashtak) 가운데에 호두를 집어넣고 말린 살구 subhoni 1. 빨리 익으며 열매가 많은 살구의 한 종류 2. 1번 의미의 살구를 말려서 만든 말린 살구 burun 코 holva (전통 과자 종류) 할와, 할바


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요