درخت كنار رودخانه است.
나무는 강 가장자리에 있습니다.


خانهی خرگوش زیر درخت است.
토끼의 집은 나무 아래에 있습니다.


ملخ روی شاخهی درخت است.
메뚜기는 나뭇가지 위에 있습니다.


رود (ru:d) 강, 시내, 도랑, 샛강, 수로
رودخانه (ru:dxa:ne) 강
خرگوش (xargu:sh) 토끼
زير (zi:r) 1. ~아래에, 밑에 2. 하부의, 낮은 부분의
ملخ (malax) 1. 메뚜기, 베짱이 2. (비행기) 프로펠러
روى (ru:y) 1. 얼굴, 외관, 표면 2. ~위에, ~에
رو (ru:) 1. 얼굴, 외관, 표면, 꼭대기, 면목 2. 건방짐, 뻔뻔스러움 3. 원인, 이유, 근거 4. ~위에, ~의 표면에, ~에 덧붙여
شاخه (sha:xe) 가지, 작은 가지, 지선, 지류

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요