Burada bir iğde ağacı vardı, ne oldu?

여기에 대추나무 한 그루가 있었어, 어떻게 된 거지?


Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Ankara oldukça çorak bir yerdi.

공화국이 선포된 즈음에 앙카라는 상당히 불모지인 곳이었습니다.


Kentin ancak birkaç bölgesinde bodur ve cılız ağaçlardan oluşan yeşil köşelere rastlanırdı.

도시의 단 몇 군데 지역에서 키작고 마른 나무들로 구성된 녹지를 만날 수 있었습니다.


Halk da bu durumu sanki doğal bir yazgı olarak kabul etmiş gibiydi.

대중들도 이러한 상황을 마치 자연적인 숙명으로 받아들인 것 같았습니다.


Atatürk, çok sevdiği Ankara'nın bu görünümünü değiştirmek için hemen gerekli emirleri vermişti.

아타튀르크는 그가 매우 사랑한 앙카라의 이 모습을 변화시키기 위해 즉시 필요한 명령을 내렸습니다.


Başkent kısa bir zamanda yemyeşil bir yer olmalıydı.

수도는 단기간에 푸르디 푸른 장소로 되어야 했습니다.


Bu nedenle önce var olan ağaçlar korunacak, sonra da yol kıyılarına yeni ağaç fidanları dikilecekti.

그 때문에 우선 있던 나무들을 보호하고, 그 후에는 길가에 새로운 나무 묘목들이 심어질 예정이었습니다.


Uygun toprak parçaları, parklar, meyve ve çiçek bahçeleri ile bezenecekti.

적당한 땅 부분들은 공원, 과수원과 꽃밭으로 꾸며질 예정이었습니다.


Kente biraz uzakta, "Orman Çiftliği" adı verilen geniş arazi üzerinde çalışmalar hızla sürüyordu.

도시에서 약간 떨어진 곳에 '오르만 농장' 이라는 이름이 붙여진 넓은 땅 주변에서 일이 빠르게 진행되고 있었습니다


Çiftliğin bir parçası meyve bahçesi hâline getirilmişti.

농장의 한 부분은 과수원으로 만들어졌습니다.


Atatürk sık sık buraya uğrar, büyüyen ağaçları dikkatle incelerdi.

아타튀르크는 자주 이곳을 들렸고, 자라는 나무들을 주의깊게 관찰하곤 했습니다


Çevrenin doğal bakımdan gelişmesini zevkle seyrederdi.

그는 주변의 자연 풍경이 발전하는 것을 즐겁게 지켜보곤 했습니다.


Yine bir ilkbahar akşamı, çalışmaları görmek için otomobiliyle çiftlik yolunu tutmuştu.

다시 어느 봄날 저녁, 그는 작업들을 보기 위해 오토바이로 농장 길로 향했습니다.


Uzun kavak ağaçlarının yer yer gölgelediği yol kenarına, işçiler yeni fidanlar dikiyorlardı.

큰 포플러 나무가 드문드문 그늘을 드리우고 있는 길가에서 일꾼들은 새 묘묙들을 심고있었습니다


Çiftliğe yaklaşacakları sırada Atatürk birden şoförüne, "Dur!" diye seslendi.

농장에 가까워질 때 아타튀르크는 갑자기 운전 기사에게 "멈춰!" 라고 외쳤습니다.


Arabasından indi, çevresine bakındı, çalışan işçilere:

그는 자동차에서 내려서 주변을 보았고, 일하는 일꾼들에게:


-  Burada bir iğde ağacı vardı, ne oldu? diye sordu.

"여기에 대추나무 한 그루가 있었어, 어떻게 된 거지?" 라고 물어보았습니다.


Hiç kimsenin böyle bir ağaçtan haberi yoktu.

그 누구도 이런 나무에 대한 소식을 몰랐습니다.


Büyük bir olasılıkla yol onarılırken sökülmüş, bir köşeye atılmıştı.

중요한 이 개연성과 함께 길을 수리할 때 뽑혔고, 한쪽에 던져두었습니다


Atatürk'ün neşesi kaçmıştı.

아타튀르크의 유쾌함이 사라졌습니다.


Kentin çorak günlerinden arta kalan bir yeşillik anısı yok olmuştu.

도시의 황량한 날들에 남겨진 푸른 추억이 없어졌습니다


Onun için bu, önemli bir olaydı.

그 때문에 이는 매우 중요한 사건이었습니다


Çiftlik merkezine vardıkları zaman, yine sorumlu kimselere bu iğde ağacının ne olduğunu sordu.

농장 중심으로 도달했을 때, 다시 책임자들에게 이 대추나무가 어떻게 된 것인지 물어보았습니다.


Ama hiç kimse bu küçük ağacın sonu üzerinde doyurucu bir şey söyleyemedi.

그러나 그 누구도 이 작은 나무의 최후에 대해서 만족할 만한 무언가를 말하지 못했습니다.


Bu durum Atatürk'ü çok üzmüştü.

이 상황은 아타튀르크를 매우 속상하게 만들었습니다.


Duygularını şöyle dile getirdi:

그는 그의 심정을 그와 같이 표현했습니다.


- Yaşlı ve çelimsiz bir ağaçtı, ama yaşayan, baharda çevresine güzel kokular saçan bir varlıktı.

"푸르고 약한 나무였다. 하지만 살아 있는, 봄에 주변에 좋은 향기를 퍼트리는 존재였다."


Atatürk, o akşam çiftlikten ayrılırken görevlilere uyarıda bulundu, emirler verdi:

아타튀르크는 그날 밤 농장에서 헤어질 때 책임자들에게 경고하고, 명령을 내렸습니다.


- Yaşlı da olsa, cılız da olsa hiçbir ağaca kıyılmayacak, her ağaca bakılacak.

"늙더라도, 앙상하더라도 그 어떤 나무들도 잘려지지 않을 것이고, 모든 나무들은 돌보아질 것이다."


iğde 대추 oldukça 꽤, 상당히 çorak 1. 척박한, 황량한 2. (물이) 염분이 섞인, 쓴 3. 초석 kent 마을, 도시 ancak 1. 오직, 단지 2. 하지만, 그러나 bölge 지역, 구역 bodur 키가 작은, 난쟁이의 cılız 허약한, 깡마른 rastlanmak 우연히 만나다, 마주치다 yazgı 운명, 숙명 görünüm 외모, 풍경 değiştirmek 1. 바꾸다, 변화시키다 2. 교환하다 emir 명령 başkent 수도 bu nedenle 그 때문에, 그런 이유로 korunmak 보호하다, 지키다, 방어하다 kıyı 해변, 강변, 가장가지 dikilmek 심어지다 uygun 적절한, 적합한, 알맞은 bezenmek 꾸며지다, 장식되다 geniş 넓은 araz 땅, 토지 incelmek 연구하다, 조사하다, 검토하다 bakım 풍경, 경관 zevk 즐거움, 기쁨 ilkbahar 봄 yolu tutmak 들어가다, 진입하다 kavak 포플러 yer yer 1. 드문드문 2. 여기저기 gölge 그늘 gölgelemek 그늘을 만들다 kaçmak 도망가다 olasılık 가능성, 개연성 onarmak 고치다, 수선하다 sökülmek 뽑히다 artakalan (arta kalan) 남겨진 anı 기억, 추억 sorumlu 책임지고 있는, 책임이 있는 son 끝 doyurucu 만족시키는, 만족하게 하는 üzmek 1. 속상하게 만들다, 걱정시키다 2. 마멸시키다, 찰과상을 입히다 duygu 감정, 느낌, 심정 dile getirmek 1. 표현하다 2. 소문거리로 만들다 çelimsiz 약한, 허약한, 체격이 작은 koku 냄새, 향기 saçmak 흩뿌리다, 살포하다, 퍼뜨리다 ayrılmek 헤어지다 uyarıda bulunmak 경고하다 kıyılmak 잘리다, 베어지다 bakılmak 돌보아지다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요