Hovlining yarmiga yaqin joyga tangadek oftob tushirmaydigan qari tut barglari sarg'aya boshlagan...

정원의 절반에 가까운 곳에 금화같은 햇볕이 내리쬐지 않는 늙은 뽕나무 잎들은 노랗게 물들기 시작했습니다...


Shu tut tagida oppoq bir it supurgi ustida uxlab yotibdi.

그 뽕나무 아래에 있는 새하얀 개는 빗자루 위에서 자고 있었습니다.


Kichkinagina belida belbog'dek ikkita - biri qora, biri jigarrang chizig'i bor.

매우 작은 허리에는 허리띠처럼 두 개 - 하나는 검고, 하나는 갈색인 줄이 있습니다.


Xuddi kimdir ataylab bo'yab qo'yganga o'xshab ko'rinadi.

마치 누군가 일부러 칠해놓은 것처럼 보입니다.


Tumshug'i bilan ikki ko'zi qop-qora.

입과 두 눈은 새까맣습니다.


Bir ko'zining tepasida to'mtoq qoshi ham bor.

한쪽 눈두덩이에는 짧은 눈썹도 있습니다.


ataylab 일부러, 고의적으로 to'mtoq 짧은, 모자라는


=====


Choy odamlarga juda qadimdan ma'lum.

차는 사람들에게 매우 오래 전부터 알려졌습니다.


Kishilar choyni dastlab dori o'rnidagina iste'mol qilishgan.

사람들은 차를 처음에 약으로만 사용했습니다.


Bundan besh ming yil muqaddam yozib qoldirilgan qo'lyozmalardan birida: "Choy kishining ruhini ko'taradi, yurakning ishini muloyimlashtiradi, hordiq chiqaradi, tanani tozalaydi va zehnni ravshanlashtiradi", deyilgan.

지금으로부터 5천년 전에 적어서 남겨진 필사본 가운데 하나에는 "차는 사람의 기운을 회복시키고, 심장 활동을 부드럽게 만들고, 피로를 풀어주고, 몸을 깨끗하개 해주고, 생각을 뛰어나게 해준다" 라고 적혀 있습니다.


Hozirgi vaqtda bir yilda dunyo bo'yicha taxminan sakkiz yuz ming tonnadan bir million tonnagacha choy yetishtiriladi, shuning uchdan bir qismi Hindistonga to'g'ri keladi.

현재 1년에 세계에서 약 80만톤에서 100만톤까지 차가 생산되며, 그것 중 1/3이 인도에서 생산됩니다.


Rossiyaga dastlab Mongoliyadan 1638-yilda dori sifatida choy yuborilgan.

러시아로 가장 먼저 몽골에서부터 1638년에 약의 형태로 차가 도입되었습니다.


1833-yili Qrimda, 1846-yili Gruziyada tajriba uchun choy ekilgan...

1833년에 크림에서, 1846년에 조지아에서 시험적으로 차가 심어졌습니다.


dastlab 맨 처음에, 최초에 qo'lyozma 필사본, 손으로 쓴 것 ruhini ko'tarmoq 기운을 회복시키다, 정신차리게 하다 ruhini ko'tarilmoq 기운을 회복하다, 정신을 차리다 muloyimlashtirmoq 완화시키다, 경감시키다, 부드럽게 만들다 muloyimlashmoq 부드러워지다, 연해지다 ravshanlashtirmoq 1. 빛나게 하다, 밝게 하다 2. 개선하다, 개량하다 3. 밝히다, 해명하다


=====


Girdibod qayerlarnidir yalab, qayerlardadir qum tepaliklari uyib ketibdi.

회오리바람은 어딘가들을 핥고, 어딘가에서 모래 언덕들을 쌓아갔습니다.


Ikkinchi arava to'nkarilib, uchinchi aravani ancha nariga surib borib, g'ildiraklarining yarmigacha qumga ko'mib qo'yibdi.

두 번째 수레가 뒤집어졌고, 세 번째 수레를 꽤 멀리 밀었고, 수레바퀴들의 절반까지 모래에 파묻혀 있었습니다.


Uning ustida na xashak va na yuklar bor.

그 위에는 건초도 짐도 없었습니다.


Birinchi arava g'ildiraklariga bog'langan uch ot bor-u, qolgan otlardan darak yo'q.

첫 번째 수레는 바퀴들에 묶여 있던 세 마리 말이 있었는데, 남은 말들에 대한 소식이 없습니다.


Yuz qadamcha narida qumga botib yotgan uchinchi aravaning o'ng tomonida saman yo'rg'a orqa tomonidan qumga botib, chiqa olmay unnardi.

100 걸음쯤 떨어진 곳에 모래에 깔려 있는 세 번째 수레의 오른쪽에는 회갈색 말이 등에서부터 모래에 깔려서 나오지 못하고 있었습니다.


Aravaga qo'shib bo'lmaydigan begona ikki otdan tamoman darak yo'q.

수레에 연결할 수 없게 된 동떨어진 말 두 마리의 그 어떤 소식도 없습니다.


Olis qum tepaliklari ustida xashak qoldiqlari sochilib yotardi.

멀리 모래 언덕들 위에 건초의 나머지들이 흩뿌려지고 있었습니다.


Qiyshayib yotgan uchinchi aravada faqat dekcha-yu, belkurag-u ketmonlar qolibdi.

휘어져 있는 세 번째 수레에는 오직 작은 철제 솥과, 철제 삽과 괭이들만 남았습니다.


girdibod 소용돌이, 회오리 바람 uymoq 1. 쌓다 2. 모으다 3. 내려던지다, 짐을 내리다 to'nkarmoq 뒤집어지다, 전도되다, 나자빠지다, 전복되다 saman 회갈색의 yo'rg'a 측대보로 걷는 말, 같은쪽 앞뒤 발을 동시에 쳐들면서 뛰는말, 보조를 맞추어 느리게 걷는 말 unnamoq 1. 진행하다 2. 시작하다, 착수하다 tamoman 모든, 전체의, 온, 마침내 qiyshaymoq 구부러지다, 뒤틀리다, 휘어지다 dekcha 작은 철제 솥 belkurak 철제 삽 ketmon 괭이


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요