جميل نارنج آورد.
자밀이 오렌지를 가져왔습니다.


در وطن ما درخت هاى نارنج موجود هست.
우리들의 나라에는 오렌지 나무가 있습니다.


نارنج (na:renj) 오렌지
وطن (watan) 나라, 국가
درخت (daraxt) 나무
موجود (mawjud) 존재하는, 준비가 된, 이용할 수 있는


-

Afghanistan schoolbook

سراج یک بچه خوب است.
시라즈는 좋은 소년입니다.


سراج به نجيب جوارى آورد.
시라즈는 나지브에게 옥수수를 가져왔습니다.


جميله در جمع كردن جوارى با نجيب كمک کرد.
자밀라는 옥수수를 모으는 것에서 나지브와 함께 도왔습니다.


یک (yak) 하나, 일
بچه (bacha) 어린아이, 아동, 유아
خوب (xub) 1. 좋은, 아름다운 2. 적합한, 어울리는 3. 몹시, 대단히, 매우
نجيب (najib) 버젓한, 귀족의, 순결한, 정숙한, 대단한, 훌륭한. 믿음직한
جوارى (jowa:ri) 옥수수
آوردن (a:wardan, a:wordan) 가져오다, 데려오다, 이끌다, 인도하다
جمع (jam', jama') 단체, 군중, 연합, 결합
جمع كردن 모으다
کمک (komak) 구조, 원조, 도움, 조수, 보조자
کمک کردن 돕다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요