همكارى
협력


آزاده قندان را پر از قند مى كند.
아자데는 설탕그릇을 각설탕으로 가득 채웁니다.


مادر قاشق و بشقاب را مى شويد.
어머니는 숟가락과 접시를 씻습니다.


پدر قورى واستكان را به اتاق مى برد.
아버지는 찻주전자와 찻잔을 거실로 나릅니다.


همكار (hamka:r) 동료, 동업자, 협력자, 합작자
همكارى (hamka:ri:) 협력, 합자, 공동, 협조, 제휴
قندان (qanda:n) 설탕 그릇
قند (qand) 각설탕, 덩어리 설탕
پر (par) 깃털, 날개
پر (por) 가득찬, ~으로 가득찬
پر كردن 가득 채우다, 가득 싣다, 다져넣다, 메워넣다
قاشق (qa:shoq) 숟가락, 스푼
بشقاب (boshqa:b) 접시, 요리 접시
شستن (shostan, شوى shu:y) 씻다, 세탁하다, 목욕하다, 지우다
قورى (qu:ri:) 차 끓이는 주전자, 찻주전자
استكان (esteka:n) 컵 모양의 유리잔, 찻잔
اتاق (ota:q) 방, 거실
بردن (bordan, بر bar) 1. 운반하다, 나르다 2. 취하다, 빼앗다, 획득하다 3. 안내하다, 이끌다 4. (도박, 시합 등) 이기다

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요