Ody özüňe bas, ötmese - kesekä.

불을 네 스스로 꺼라, 그렇지 하지 않는다면 옆 사람에게.


Özüni öweniň tanapy çüýrük.

그 자신을 칭찬하는 사람의 끈은 썩어 있다.


Her ýurduň tilkisini öz tazysy bilen awlarlar.

모든 나라의 여우를 자신의 사냥개와 함께 사냥한다.


Dostuň bolmasa, özüňden gör.

그가 네 친구가 아니라면, 네 자신부터 좋아해라.


Özi ýykylan oglan aglamaz.

스스로 넘어진 아이는 울지 않는다.


Gylyç öz gynyny kesmez.

장검은 자신의 칼집을 베지 않는다.


Kişiniň özüne garama, sözüne gara.

사람은 그 자신을 보지 말고, 말을 보아라.


Terezi öz-özüni ölçäp bilmez.

저울은 자기 자신을 잴 수 없다.


keseki 1. 이방인, 다른 지역에서 온, 옆에 있는 사람 2. 다른 것과 관련 있는 tanap 밧줄, 끈, 노끈, 로프 gylyc 군도, 장검 terezi 저울 ötmek 지나가다, 건너다 gyn 틀, 집, 칼집 öwmek 매우 칭찬하다, 찬양하다 çüýrük 부패한, 썩은 ölçemek 재다, 계량하다, 측정하다, 무게를 재다


=====


Bilimli, sowatly bolmak üçin, ilki bilen, öz ene diliňi gowy bilmelidir.

학식이 있고, 식견이 있기 위해서, 먼저 자신의 모국어를 잘 알아야합니다.


"Bu nähili beýle bolýar!?" diýip, özi özüne sorag berdi.

"이것은 어째서 이렇게 되지?!" 라고 그 자신은 스스로에게 질문했습니다.


Uly sürini ýeke özi bakardy.

큰 무리를 오직 스스로 돌보고 있었습니다.


Az wagtyň içinde ol özünden hem uly oglanlar bilen tanyşdy.

짧은 시간 동안 그는 그 스스로도 위대한 소년들과 알게 되었습니다.


Indi men öz geýýän jorabymy özüm örýärin.

지금 저는 스스로 신고 있는 제 양말을 저 스스로 뜨고 있습니다.


Ol jigisini özüniň oturan ýerinden beýik ýerde oturtdy.

그는 그의 남동생을 자신이 앉은 자리보다 큰 자리로 앉혔습니다.


Awtobusda özüňden uly barka oturmaly däldir.

버스에서 자신보다 늙은 사람이 있을 때 앉아 있어서는 안 됩니다.


=====


- Bu waka bolup geçende men ýigrimi ýaşymyň içindedim.

"이 사건이 발생했을 때 저는 20세였습니다.


Indi meniň togsan ýedi ýaşym bar.

지금 저는 97세입니다.


Şu waka näçe ýyl mundan ozal bolup geçipdir?

이 사건은 지금으로부터 몇 년 전에 일어난 것인가요?


Indi galam öz eliňizde, ýyl hasabyny özüňiz gowy taparsyňyz - diýdi.

지금 연필을 당신의 손에 있고, 년도를 스스로 잘 찾으실 거에요" 라고 말했습니다.


Ýaşuly bu sözüni "Siz ýaşlar indi ylymly-bilimli bolduňyz, men şoňa guwanýaryn.

노인은 이 말을 "여러분 젊은이들은 지금 학식이 있는 사람이 되었어요, 저는 이것이 자랑스럽답니다.


Emma biziň zamanymyzda hat ýazyp, okamagy bilýän adamyny tapmak örän kyndy" diýen manyda aýtdy.

그러나 우리들의 시대에 글자를 쓰고, 읽을 줄 아는 사람을 찾는 것은 매우 어려웠어요" 라는 의미로 말했습니다.


Hemişe mallaryny Garagumda otarýan baýlar şol ýyl etege ýakyn bir ýerde ýazlamagy öz aralarynda karar edipdiler.

항상 그의 가축들을 가라굼에서 방목하고 있는 부자들은 이 해에 골짜기에서 가까운 어느 곳에서 지내는 것을 그들 사이에서 결정했습니다.


many 의미, 감각, 가치 otarmak 방목하다, 키우다 ýazlamak 1. 여름목장에서 지내다, 여름목장에서 시간을 보내다 2. 자유롭게 살게 하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요