Ad gününün tarixçəsi

생일의 약사


İndi hamının qeyd etdiyi ad gününü əvvəllər yalnız fironlar və onların oğlan övladları keçirirmiş.

현재 모두가 기념하는 생일을 옛날 사람들은 오직 파라오들과 그들의 사내 자식들만 지냈습니다.


İlk ad günləri Misirdə qeyd olunmağa başlanıb.

처음에는 생일들을 이집트에서 기념되기 시작했습니다.


Tarixdə yer alan ilk doğum günü yığıncağı Miladdan 3000 il əvvəl yaşamış bir Misir fironuna aiddir.

역사적으로 실현된 최초의 생일 파티는 기원전 3000년전 살았던 한 이집트 파라오에 대한 것입니다.


Bu cür tədbirlərdə ailə, dostlar, xidmətçilər, hətta kölələr də iştirak edirmişlər.

이 타입의 행사들에서 가족, 친구들, 신하들, 심지어는 노예들까지도 참가하고 있었습니다.


İndiki ad günlərimizin ideyası necə yaranıb?

오늘날 우리들의 생일의 아이디어는 어떻게 등장한 걸까요?


Avropada indiki kimi ad günlərinin keçirilməsi on ikinci yüzillikdən sonra başlayıb.

유럽에서 현재와 같은 생일 보내기는 12세기보다 뒤에 시작되었습니다.


Yunanların tort kəsmə adəti sonralar almanlara da keçib.

그리스인들의 파이를 자르는 풍습은 후대에 들어서 독일인들에게도 전해졌습니다.


Ancaq tort dedikdə, indi yediyimiz "mərtəbəli", bol kremli, bəzəkli şirniyyat ağlınıza gəlməsin.

그러나 '파이'라고 할 때, 현재 우리가 먹는 '층이 있고', 크림이 많고, 장식이 있는 달콤한 단 것을 떠올려서는 안 됩니다.


O zamanların tortu indinin "keks" formasında olub.

그 시기의 케이크는 현재의 '비스킷' 형태로 되어 있었습니다.


Bizim bildiyimiz tortlar isə 13-cü əsrdə Almaniyada yaranıb.

우리들이 알고 있는 케이크들로 말하자면 그것은 13세기에 독일에서 등장했습니다.


Almanlar uşaqlarına indikindən də çox diqqət yetirirmişlər.

독일인들은 아이들에게 현재보다도 매우 주의깊게 양육했습니다.


Uşaqların ad günləri az qala festival kimi keçirilirmiş.

아이들의 생일은 거의 축제처럼 실시되었습니다.


Səhər sübh yeri ağarmağa başlayan vaxt uşaq yuxudan oyadılırmış.

아침 새벽에 동이 틀 때 아이는 잠에서 깨워졌습니다.


Tortun üzərindəki şamlar axşam yeməyinə qədər daim dəyişdirilərmiş.

케이크 위에 있는 양초들은 저녁에 먹을 때까지 계속 바꾸어지고는 했습니다.


Axşam yeməyində uşaq şamları üfürərək söndürür və bayram başlayarmış.

저녁 먹을 때 아이는 초들을 입으로 불면서 끄고, 기념일이 시작되고는 했습니다.


Tortun üzərində uşağın yaşından bir ədəd artıq şam qoyularmış.

케이크 위에는 아이의 나이보다 하나 많은 초가 놓여 있곤 했습니다.


Bu da bir gün "sönəcək" həyatın işığını göstərərmiş.

이것도 어느 날 "꺼질" 삶의 빛을 보여주고는 했습니다.


Uşağa həmin gün çoxlu hədiyyələr gələr, ən sevdiyi yeməklər bişirilərmiş.

아이에게 같은 날 많은 선물이 들어오고, 가장 사랑하는 먹을 것들이 요리되곤 했습니다.


Ad günündə tortun üzərindəki şamları üfürərkən arzu tutmaq və onu heç kimə söyləməmək adətləri də almanlardan keçmişdir.

생일에 케이크 위에 있는 양초들을 불 때 소원이 이루어지는 것과 그것을 그 누구에게 말하지 않는 풍습도 독일인들로부터 전해진 것이라고 합니다.


yer almaq 구체화되다, 실현되다 həyata keçmək 구체화되다, 실현되다 xidmətçi 1. 공무원 2. 신하 kölə 노예 ideya 구상, 생각, 아이디어 mərtəbəli 층이 있는, 여러 층의 keks 비스킷 dəyişdirmək 바꾸다, 교체하다, 다시 만들다 üfürmək 입으로 불다 ədəd 수 sübh yeri 이른 아침


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요