Кыргыздардын жазуусу

키르기즈인들의 문자


Кыргыздар байыркы заманда азыркы Алтай тоосунда, Енисей дарыясынын баш агымында жашаган.

키르기즈인들은 옛날에 현재 알타이 산맥에서, 예니세이 강 상류에서 살았습니다.


Ушул аймакта күчтүү мамлекет курушуп, ал мамлекет 100 жылга жакын мезгил жашаган.

바로 그 지역에서 강력한 국가를 세웠고, 그 국가는 100여년 가까이 존재했습니다.


Бул учурда кыргыздар өздөрүнүн жазуусун жаратышкан.

이 시기 키르기스인들은 자신들의 문자를 창조했습니다.


Ал жазуу бүгүнкү күндө Енисей жазма эстеликтери деген ат менен белгилүү.

그 쓰기는 오늘날에 예니세이 비문들이라는 이름으로 유명합니다.


Кээде бул жазууну рун жазмасы деп да аташат.

몇몇 이 쓰기를 '룬 문자'라고도 부릅니다.


Кыргыздардын жазуусу жөнүндө окумуштуулар минтип айтышат:

키르기스인들의 문자에 대하여 학자들은 이와 같이 말합니다.


"Кыргыздар 6-кылымдарда рун жазуусун жараткан.

"키르기스인들은 6세기에 룬문자를 창조했다.


Рун жазуусу, кийинчерээк кыргыздардан түрктөргө, карлуктарга, уйгурларга өткөн".

룬 문자는, 그 후에 키르기즈인들로부터 터키인들에게, 카를룩인들에게, 위구르인들에게 전해졌다."


Орто кылымда кара кытайлар, жунгарлар, калмактар менен болгон согуштун кесепетинен кыргыздар рун жазуусун жоготушкан, жазууну унутушкан.

중세에 카라 크타이인들, 준가르인들, 칼막인들과 있었던 전쟁의 패악으로 인해 키르기즈인들은 룬 문자를 잃어버렸고, 쓰기를 잊었습니다.


18-кылымдан баштап, араб алфавитинде жазып келишкен, 1928-жылдан 1939-жылга чейин латын алфавитин колдонушкан.

18세기부터 시작해서, 아랍 문자로 표기해 왔고, 1928년부터 1939년까지 라틴 알파벳을 사용했습니다.


1940-жылдан бери орус алфавитин колдонуп келатабыз.

1940년부터 러시아 알파벳를 사용해오고 있습니다.


баш агымы 상류 жазма 쓰기의, 글로 쓴 кесепет 1. 가해 행위, 손해, 불쾌한 일. 더러운 것, 싫은 것, 패악 2. 방탕자, 난봉꾼 жогот 잃다, 상실하다 колдон 쓰다, 이용하다, (규칙으로) 적용하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요