Go'ri Amir

구리 아미르


Bu bino Samarqandda XIV-XV asrlar chegarasida bunyod etilgan me'morchilik durdonasidir.

이 건물은 사마르칸트에서 14세기말~15세기초에 창조된 기념물의 최고 보물입니다.


Qadimda ta'lim-tarbiya markazi sifatida foydalanilgan bu binoda talabalar o'qitilgan.

옛날에 교육의 중심지로써 활용된 이 건물에서 학생들이 가르쳐졌습니다.


Keyinchalik u temuriylar xonadonining maqbarasiga aylantirilgan.

그 후, 그것은 테무르 가문의 묘소로 바뀌었습니다.


U yerga Amir Temur, uning o'g'illari Shosruh va Mironshoh, nabirasi - buyuk astronom Ulug'bek va boshqalar dafn etilgan.

거기에 아미르 테무르, 그의 아들들인 쇼스루흐와 미론쇼, 손자인 위대한 천문학자 울루그벡과 다른 사람들이 매장되었습니다.


Maqbaraning ichida but-simon shakldagi ziyoratxona joylashtirilgan.

무덤 안에 초상 모양의 순례의 방이 있습니다.


Ziyoratxonadagi qabr toshlari marmar va nefritdan yo'nib ishlangan, naqshlar bilan bezatilgan.

순례의 방에 있는 묘석들은 대리석과 연옥으로 조각되었고, 무늬들로 꾸며졌습니다.


Maqbaraning tepasiga baland va serqirra nog'orasimon gumbaz o'rnatilgan.

무덤의 위에 높고 모서리가 매우 많은 북 형태의 돔이 설치되었습니다.


bunyod 창작, 창조 durdona 최고로 좋은 보석 nabira 손자 dafn 장례, 매장 simon 같은, 유사한, 비슷한, 닮은 ziyorat 순례 marmar 대리석 nefrit 연옥 yo'nmoq 조각하다 naqsh 조각, 투조, 당초무늬 serqirra 1. 모서리가 매우 많은 2. 넓은 nog'ora (위에서 아래로 치는) 북


=====


Xiva

히바


Xiva - ko'hna Xorazmning noyob me'morchilik obidalari saqlanib qolgan qidimiy shahar.

히바는 오래된 호라즘의 진기한 유적들이 보관되어 있는 오래된 도시입니다.


Uning butun dunyoga mashhur bo'lgan muzey-shaharchasi Ichanqal'a (ichkari shaharcha)ni chet ellardan ko'rishga kelayotgan sayyohlarning keti uzilmaydi.

그곳에 있는 전 세계에 유명해진 박물관-소도시인 이찬칼아 (내부의 소도시)를 외국에서부터 보기 위해 오는 관광객들의 꼬리가 끊이지 않습니다.


Bu yerda Abu Rayhon Beruniy (973-1048) va Abu Ali ibn Sino (980-1037) davridan boshlab XIX asrgacha birin-ketin qurilgan noyob me'morchilik yodgorliklari mavjud.

이곳에 아부 라이혼 베루니 (973-1048)와 아부 알리 이븐 시노 (980-1037) 시대부터 시작해 19세기까지 차례차례 건설된 진귀한 유적들이 기억들이 있습니다.


Jumladan, Said Alouddin maqbarasi va Bog'bonli masjidi XIV asrda, Arabmuhammad madrassasi - XVI asrda, Sherg'ozixon madrasasi - XVIII asrda, Pahlavon Mahmud maqbara majmuasi, Muhammad Aminxon madrasasi, ko'hna Ark va Toshhovli - XIX asrda bunyod etilgan.

예를 들어, 사이드 알룻딘 묘소와 보그본리 모스크는 14세기에, 아랍무함마드 마드라사는 16세기에, 셰르고즈혼 마드라사는 18세기에, 파흘라본 무함마드 묘소 단지와 무함마드 아민혼 마드라사, 쿠흐나 아르카와 토슈호블리는 19세기에 창조되었습니다.


noyob 드문, 진기한 ket 뒤, 꼬리 uzilmoq 끊이지 않다 yodgorlik 기억, 추억


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요