school textbook in uzbekistan


Mahsulotning narxi

생산물의 가격


Do'kondan bir mahsulot xarid qilganimizda, birinchi navbatda, uning narxiga qaraymiz.

가게에서 한 생산물을 구입할 때, 첫번째 순서로 그것의 가격을 봅니다.


Mahsulotning do'kondagi narxi chakana narx deyiladi.

생산물의 가게에 있눈 가격은 소매 가격이라 합니다.


Chakana narx mahsulotning tannarxi, ulgurji narxi va do'konning xarajatlaridan kelib chiqadi.

소매 가격은 생산물의 원가, 도매 가격과 가게의 지출들로부터 와서 나옵니다.


Mahsulotning tannarxi unga ketgan xomashyo, ishchi kuchi, shu mahsulotni ishlab chiqishda qo'llanilgan uskuna, bino va mashinalarning yedirilish foizi narxining miqdoridan kelib chiqib belgilanadi.

생산물의 원가는 그것에 간 천연 자원, 노동력, 그 생산물을 생산하는 것에 사용된 설비, 건물과 기계들의 닳는 비율의 가격(감가상각비) 양에서부터 책정됩니다.


Masalan, bir kilogramm sariyog' ishlab chiqarish uchun 20 litrcha sut kerak bo'ladi.

예를 들어, 1kg 버터를 생산하기 위해 20리터의 우유가 필요합니다.


Zavod sutni fermadan 1 litrini 300-400 so'mdan sotib oladi va 20 litr sut uchun 6-8 ming so'm to'laydi.

공장은 우유를 농장으로부터 1리터를 300-400숨에 구입합니다. 그래서 20리터 우유를 위해 6-8000숨이 듭니다.


Bu sutdan sariyog' ishlab chiqarish uchun ishchi kuchiga 400 so'mcha, bino, mashina va uskunalarning yedirilishiga 100 so'mga yaqin sarflanadi.

이 우유로부터 버터를 생산하기 위해 노동력에 400숨, 건물, 기계와 설비들의 닳음에 100숨 가까이 지출됩니다.


Shularni qo'shganda har bir kilogramm sariyog'ning tannarxi taxminan 7 ming so'mni tashkil etadi.

그것들을 더할 때 매 1kg의 버터의 원가는 대략 7천숨을 형성합니다.


Sariyog'ni qadoqlash, soliqlarini to'lash va mashinada do'konga yetkazib berish uchun ketgan mablag' yuqoridagi tannarxning 10 foizini tashkil etadi.

버터를 포장하기, 세금 내기와 자동차로 가게에 운반해주기 위해 나간 금액은 최후 원가의 10%를 형성합니다.


Bu esa taxminan 700 so'm bo'ladi.

이 경우 대략 700숨입니다.


Bu pul sariyog'ning tannarxiga qo'shilsa, 7700 so'mcha bo'ladi.

이 돈을 버터 원가에 더하면 7700숨 정도 됩니다.


Bu 1 kg sariyog'ning ulgurji narxi hisoblanadi.

이것은 1kg 버터의 도매가격입니다.


Sariyog' do'konga keltirilgandan keyin uni saqlash uchun muzlatgichga ketgan quvvat hamda sotuvchilarning xizmati uchun yuqoridagi ulgurji narxga yana 10 foiz ustama narx qo'shiladi va mahsulotning chakana narxi belgilanadi.

버터가 가게에 운반된 후 그것을 보관하기 위한 냉장고에 가는 힘도 판매자들의 봉사를 위한 최고 도매가격에 10% 추가 비용이 더해지고, 생산품의 소매 가격이 됩니다.


Ustama narx (7700 so'mning 10 foizi) 770 so'mga barobar bo'lishi hisobga olinsa, 1 kg sariyog'ning chakana narxi 8470 so'mcha bo'ladi.

추가된 가격 (7700숨의 10%)인 770숨에 배가 된 가격을 염두에 둔다면, 1kg 버터의 소매 가격은 8470숨이 됩니다.


chakana (상업) 소매 tannarx (상업) 원가 ulgurji (상업) 도매 xomashyo 천연 자원 qo'llanmoq 사용되다 uskuna 도구, 설비 yedirinmoq 닳다 ferma 농장 qadoqlamoq 포장하다, 싸다 ustama 추가의


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요