Şahzadə və balaca çoban

왕자와 어린 목동


1-ci hissə

첫 번째 부분


Bir zamanlar bir ölkənin çox ağıllı bir padşahı varmış.

옛날 옛적에 한 왕국에 매우 현명한 왕이 있었습니다.


Bu padşahın gözünün ağı-qarası tək bir oğlu varmış.

이 왕에게는 유일한 딱 한 명의 아들이 있었습니다.


Padşah yeganə oğlunu canından da artıq sevərmiş.

왕은 외아들을 진심으로 매우 사랑하고 있었습니다.


Bunu bilən saray əyanları padşahın xoşuna gəlmək üçün balaca şahzadəni elə hey tərifləyərmişlər.

이와 더불어 왕궁의 귀족들은 왕의 마음에 들기 위해 어린 왕자를 극찬하고 있었습니다.


Deyərmişlər ki, hələ yer üzünə padşahın oğlundan gözəl, qəşəng, ağıllı, zəkalı oğul gəlməyib.

그들은 지상에서 왕의 아들보다 아름답고, 훌륭하고, 현명하고, 총명한 소년은 없다고 말하고 있었습니다.


Zaman keçdikcə balaca şahzadə deyilənlərin hamısının doğru olduğuna inanmağa başlayır.

결국 어린 왕자는 말하는 사람들 모두가 맞는 말을 하는 것이라고 믿기 시작합니다.


Padşah yeganə övladının o biri uşaqlardan qabiliyyətcə doğrudan da üstün olub-olmadığını bilmək üçün tez-tez balacalar arasında rəsm, hekayə, mahnı yarışları keçirərdi.

왕은 그의 유일한 자식이 아이들보다 능력적으로 진짜로 뛰어난지 아닌지 알기 위해 자주 아이들 사이에서 그림, 이야기, 시 대회를 열곤 했습니다.


Ancaq bu dəfə də hakimlik eləyənlər padşahın xoşuna gəlsin deyə həmişə birinci yeri balaca şahzadəyə verərmişlər.

그러나 이때마다 심사위원들은 왕에게 마음에 들기 위해 항상 1등을 어린 왕자에게 주었습니다.


Axırda padşah da inanıbmış ki, bu balaca şahzadə, doğrudan da, bütün uşaqlardan həm ağıllıdır, həm də bacarıqlı.

결국 왕도 이 어린 왕자가 진짜로 모든 아이들보다도 현명하고, 능력이 있다고 믿게 되었습니다.


Bir gün padşah çöldə gəzib dolaşarmış.

어느 날 왕은 초원에서 돌아다니고 있었습니다.


Birdən qulağına gözəl bir tütək səsi gəlir.

갑자기 그의 귀에 아름다운 튀택 소리가 들립니다.


Tütək çalan o qədər gözəl çalırmış ki, padşah axırda dayana bilmir, səs gələn tərəfə gedir.

튀택을 연주하는 사람은 너무나 아름답게 연주하고 있었기 때문에, 왕은 결국 참지 못하고 소리가 나는 방향으로 갑니다.


Baxır ki, balaca bir çoban tütəyini çalır.

그는 어린 목동이 튀택을 연주하고 있는 것을 봅니다.


Padşah üzünü çobana tutub:

왕은 목동을 바라보며


- Sən nə gözəl tütək çalırsan, - deyir.

"너는 정말 튀택을 아름답게 연주하는구나" 라고 말합니다.


Sonra isə ondan soruşur:

그 후 그에게 물어보았습니다.


- Tütəkdə belə gözəl çalmağı mənim oğluma da öyrədə bilərsənmi?

"튀택을 이렇게 아름답게 연주하는 법을 내 아들에게도 알려줄 수 있니?"


Çoban:

목동은


- Əlbəttə, böyük həvəslə öyrədərəm, - cavabını verir.

"당연합니다, 큰 관심을 가지고 가르치겠습니다" 라고 대답합니다.


Padşah balaca çobanı saraya gətirir.

왕은 어린 목동을 궁전으로 데려옵니다.


Çobanla balaca şahzadə az bir zamanda dost olurlar.

목동과 어린 왕자는 금새 친구가 됩니다.


Çoban başlayır şahzadəyə tütək çalmağı öyrətməyə.

목동은 왕자에게 튀택을 연주하는 법을 가르치기 시작합니다.


Ancaq balaca şahzadə tütək çalmağı öyrənə bilmir ki, bilmir.

그러나 어린 왕자는 튀택 연주법을 계속 익히지 못합니다.


Bircə günün içində şahzadənin canı sıxılır.

어느날 왕자는 답답해합니다.


Üzünü çobana tutub deyir:

그는 목동을 보며 말합니다.


- Sən tütək çalmağı mənə yaxşı öyrədə bilmirsən.

"너는 튀택 연주법을 내게 잘 알려주지 못해."


Çoban isə təmkinlə deyir.

목동은 신중하게 말합니다.


- Mən yaxşı öyrədirəm.

"저는 잘 가르치고 있습니다.


Amma öyrənmək üçün də vaxt lazımdır.

그러나 배우기 위해서도 시간이 필요합니다.


Elə bircə gündə öyrənmək olmaz.

그렇게 하루에 배울 수 없습니다."


Şahzadə isə deyir.

왕자가 말합니다.


- Mən başqalarının tayı deyiləm.

"나는 다른 또래들과 달라.


Hər şeyi həm tez, həm də gözəl öyrənirəm.

나는 모든 것을 빨리, 그리고 잘 배워.


Çünki yer üzündə mənim qədər qabiliyyətli, mənim kimi ağıllı birisi yoxdur.

왜냐하면 세상에서 나만큼 능력있고, 나처럼 똑똑한 사람은 없거든."


şahzadə 왕자, 공주 gözünün ağı-qarası 오직 하나만의, 유일한 yeganə 유일한, 오직 하나만의, 혼자인 zəkalı 총명한 zaman keçdikcə 결국 təmkin 규제, 억제, 자제 təmkinlə 신중하게, 자제하여 bacarıqlı 솜씨 좋은, 능력 있는 canı sıxılmaq 답답해하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요