Millatning oynasi

민족의 거울


XX asrning 10-yillarida ijod etgan ma'rifatparvar Abdulla Avloniy tilga ana shunday yuksak, lo'nda va aniq ta'rif beradi.

20세기의 10년대에 (1910년대에) 창작활동을 한 지식인 압둘라 아블로니는 언어에 다음처럼 위대하고, 명확하고 정확한 지식을 주었습니다.


1989-yil 21 oktabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi tufayli tilimiz o'zining qonuniy ornini topish imkoniga ega bo'ldi.

1989년 10월 21일에 우즈벡어에 국어 지위가 주어졌기 때문에 우리들의 언어는 자신의 법적 지위를 찾을 수 있었습니다.


Shu kundan e'tiboran o'tgan 19 yil ichida tilimiz taraqqiyotida ancha-muncha ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi.

그날로부터 시작하여 지난 19년 동안 우리들의 언어의 발전에서 많은 실제적인 변화가 나타났습니다.


Har yili 21-oktabrda til bayrami, 21-fevral kuni esa Xalqaro ona tili kuni nishonlanadi.

매해 10월 21일에 언어의 날, 2월 21은 국제 모국어의 날로 기념합니다.


Ammo til bayrami bir kun bilan cheklanmasdan yil bo'yi davom etihsi kerak, chunki butun hayotimiz til bilan bog'liq.

그러나 언어의 날은 하루로 한정하지 않고 1년 내내 진행해야 합니다, 왜냐하면 우리의 모든 인생은 언어와 연관되어 있기 때문입니다.


lo'nda 간결한, 명확한 maqomi berilmoq 지위가 주어지다 e'tinoran 시작하여 ancha-muncha 많은 ijobiy 1. 실제적인, 실증적인 2. 찬성의, 승낙의 ro'y bermoq 나타나다, 되다


=====


Ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy yashagan davr, ya'ni XV asrning ikkinchi yarmini haqli ravishda Navoiy davri desa bo'ladi.

위대한 시인이자 사상가 알리셰르 나보이가 살았던 시대, 다시 말해 15세기 후반을 아주 정확한 상태로 나보이 시대라고 말할 수 있습니다.


Navoiy yosh bolalik davridan to umrining oxirigacha fayzli va barakali vaqtining ko'p qismini ilm-fan va san'at tahsiliga sarf qildi.

나보이는 어렸을 때부터 삶의 마지막까지 아름답고 윤택한 시간들의 많은 부분을 학문과 예술의 연구에 할애했습니다.


Bobokalonimiz bu davrda o'zbek adabiy tilini yuksak bosqichlarga ko'tardi.

우리들의 위대한 선조들은 이 시기에 우즈벡 문학 언어를 위대한 단계로 끌어올렸습니다.


Bu davrgacha esa Movarounnahrda ilmiy asarlar faqat arab va fors tillarida yozilar edi.

이 시기까지는 중앙아시아에서 학문적인 저작들은 오직 아랍어와 페르시아어로만 적혔습니다.


Bu an'ana somoniylar davridan boshlab davom etib kelgan edi.

이 관례는 소모니 시대부터 시작되어 지속되어 오고 있었습니다.


Navoiy davri, ya'ni XV asrning o'rtalaridan boshlab to bizning kungacha adiblar turkiy tilda asarlar yaratadigan bo'ldilar.

나보이 시대, 다시 말해서 15세기 중반부터 시작해 우리들의 시대까지 문필가들은 튀르크 언어로 저작들을 창작하고 있습니다.


haqli 1. 옳은, 올바른, 정확한, 틀리지 않은 mutafakkir 사상가 fayzli 매력 있는, 아름다운, 즐거운, 사랑스러운 barakali 풍부한, 윤택한 bobokalon 위대한 선조 tahsil 연구, 학문, 교육 Movarounnahr 중앙아시아 adib 문필가, 작가


- ravishda 는 '~상태로'라는 뜻이다. ahvolda 와 같은 의미다.


=====


Tohir Malik

토히르 말리크


Tohir Malik o'quvchilar orasida fantastika va sarguzashtga oid asarlari, ayniqsa "Shaytanat" asari bilan mashhur bo'lgan yozuvchidir.

토히르 말리크는 학생들 사이에서 환상 및 모험에 대한 저작들, 특히 "악마"라는 저작으로 유명해진 저자입니다.


Urushdan so'ng, 1946-yildan boshlab uning tog'asi mashhur yozuvchi Mirzakalon Ismoiliy Berlinda xizmat qilgan davrida Tohir Malikning onasi Berlinga, akasining oldiga borgan.

전쟁 후, 1946년부터 시작해 그의 외삼촌인 유명한 작가 미르자칼론 이스모일리가 베를린에서 일하고 있던 시기에 토히르 말리크의 어머니는 베를린으로, 그녀의 오빠 앞으로 갔습니다.


Tohir Malik shu yerda 27-dekabrda tug'ilgan.

토히르 말리크는 거기에서 12월 27일 태어났습니다.


1952-1963-yillarda bo'lajak yozuvchi Toshkentdagi 40- va 132-maktablarda o'qigan.

1952-1963년에 미래의 작가는 타슈켄트에 있는 40번 학교와 132번 학교에서 공부했습니다.


1963-1969-yillari ToshDU (hozirgi O'zMU)ning jurnalistika fakultetida o'qigan.

1963-1969년에 그는 타슈켄트 국립 대학교 (현재 우즈베키스탄 국립 대학교)의 신문학과에서 공부했습니다.


1966-1971-yillarda "Tong yulduzi" gazetasida, 1971-1975-yillarda O'zteleradioda ishlagan.

1966-1971년에 그는 "새벽 별" 신문에, 1971-1975년에 우즈텔레라디오에서 일했습니다.


bo'lajak 미래의


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요