Кундөрдүн биринде чоң кашарга көчмө кинонун машинасы келди.

어느 날, 큰 양을 넣기 위해 들판에 만든 울타리로 유랑 영화 차량이 왔습니다.


Аны элден мурда Авалбек көрүп, сүйүнүп кетти.

그것을 누구보다도 먼저 아발벡이 보고, 기뻐하며 갔습니다.


"Кино келди, тигинекей, кино келди!" - деп, балдардан мурда чуркап, кыркынчыларга кабар салды.

"영화가 왔어요, 바로 저기, 영화가 왔어!" 라고 아이들로부터 먼저 달리면서, 어른들에게 소식을 전했습니다.


Кино жумуштан кийин башталды.

영화는 일과 후 시작되었습니다.


Ал согуш жөнүндө экен.

그것은 전쟁에 관한 것이었습니다.


Киноаппарат иштеп, экранда согуш жүрүп жатты.

영사기가 돌아가고, 스크린에서는 전쟁이 진행되었습니다.


Замбирекчилер жети-сегиз адам экен.

포병들은 7-8명이었습니다.


Кебетеси кыргызга окшогон бирөө экранда улам көрсөтүлүп жатты.

그 모습은 키르기즈인과 닮은 한 장면에서 매번 보여지고 있었습니다.


"Тиги сенин атаң", - деп койду энеси баласынын кулагына шыбырап.

"저 사람은 네 아버지야" 라고 어머니가 그녀의 자식에게 귀에 속삭였습니다.


Ушундан баштап, жанагы замбирекчи Авалбектин атасы болду.

바로 그때부터 시작해서, 가까이에 있는 포병이 아발벡의 아버지가 되었습니다.


Ушундан баштап, согуш кино Авалбектин атасы жөнүндөгү киного айланды...

바로 그때부터, 전쟁 영화는 아발벡의 아버지에 대한 영화로 바뀌었습니다...


көчүп кир 건너다 сыр 색칠하다, 착색하다, 염색하다 арал 섬 марал 사슴, 암사슴 кашар 1. 문기둥 2. 양을 넣기 위해 들판에 만든 울타리  кашар 생명이 없다, 생물이 살지 않다, 생명을 잃다, 죽다, 빛이 사라지다 көчмө 유목의, 유랑의, 방랑의 көчмө кино 포터블, 휴대용 영사기 тигинекей 바로 저기 киноаппарат 영사기 замбирекчи 포병 шыбыра 속삭이다


=====


Тоо арасынан көтөрүлгөн жайкы күн кең өрөөнгө жылуу нурун чачат.

산 사이에서 떠오른 여름의 해는 넓은 계곡으로 따뜻한 빛을 뿌립니다.


Көк түтүн каптаган кичирээк айылдан койлор жайылып чыкса, жылкылар айылга чубайт.

파란 연기가 둘러싼 작은 마을에서 양들이 퍼져나올 때, 말들은 마을로 일렬로 갑니다.


Мына бул бийик чамгарактуу чоң ак үйдүн өйдө жагындагы кичирээк дөбөчөдө чоң кара тебетейди кийип, жаңы чепкенин жамынып, олбурлуу Мамбеткул турат...

여기 이 큰 참가락이 있는 새하얀 집의 더 윗부분에 있는 작은 언덕에는 새까만 모자를 쓰고, 새 외투를 몸에 두른, 건장한 맘벡툴이 삽니다.


чуба 1. 일렬로 가다 2. 끌다, 끌어가다 чамгарак (키르기스 천막의 지붕틀인 튄뒥 안에 있는 살) 참가락 чамгарактуу 참가락의 дөбөчө 더미, 언덕 жамын 몸에 두르다, 자신이 입다


=====


...Башка улуттун эне тилин терең үйрөнүп, ал тилде эркин сүйлөй билүүнүн эч зыяны жок.

...다른 민족의 모국어를 깊이 배우고, 그 언어로 자유롭게 대화할 수 있는 것에 대해서 어떤 손해도 없습니다.


Кайра, башка элдин тилин билүү адамдын билимин кеңейтет, көзүн ачат, элдердин ортосундагы улуу достукка көпүрө болот.

반대로, 다른 민족의 언어를 아는 것은 사람의 지식을 확장시키고, 눈을 뜨게 하고, 사람들 사이에 있는 위대한 우정에 다리가 됩니다.


Кыскасы, кыргыз тили мен үчүн кымбат.

간단히 말해서, 키르기스어는 제게 소중합니다.


Аны менен менин өмүрүм бирге.

그것과 더불어 제 생명이 함께합니다.


Башка улут өкүлдөрү кыргыз тилин терең билүүсүн каалар элем...

저는 다른 민족 대표들이 키르기즈어를 깊이 알았으면 합니다...


терең 깊은, (정도가) 강한, 심한 кеңейт 넓히다, 확장하다, 팽창시키다 каал 원하다 өкүл 대표, 대표자, 대리인 барк 구별, 특징, 차이 баркка жетпай 인정받지 못하다, 진가를 제대로 평가받지 못하다

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요