아제르바이잔 문화


2-ci hissə

두 번째 부분


Şahzadə birinci dəfə idi elə bir adamla qarşılaşmışdı ki, onu heç də hər kəsdən üstün qabiliyyətli saymırdı.

왕자는 그를 모든 사람들보다 우월한 능력이 있다고 간주하지 않는 이런 사람을 만난 것은 처음이었습니다.


Buna görə də çobana bərk əsə-biləşərək oradan uzaqlaşmış və bir daha çobanla danışmamışdı.

이 때문에 목동에게 심하게 화내며 그때부터 멀리했고, 다시는 목동과 대화하지 않았습니다.


Şahzadənin çobandan küsdüyünyü görən o biri uşaqlar da şahzadəyə baxıb çobandan küsürlər.

왕자가 목동 때문에 감정이 상한 것을 본 바로 그 아이들 또한 왕자를 보고 목동 때문에 감정이 상했습니다.


Çobanı saraydan uzaqlaşdırmaq üçün padşahın hüzuruna gedirlər:

그들은 목동을 궁전에서 쫓아내기 위해 왕 앞으로 옵니다.


- Şah sağ olsun, gətirdiyiniz balaca çoban şahzadəni yaman qısqanır.

"왕이시여, 당신이 데려온 어린 목동은 왕자를 나쁘게 시샘합니다.


Onun üçün də şahzadəmizin elədiklərinin heç birini bəyənmir.

그로 인해서 저희들의 왕자가 한 것들 중 아무 것도 동의하지 않습니다.


Yaxşısı budur ki, çobanı burdan uzaqlara göndərək, - deyirlər.

목동을 여기에서 먼 곳으로 보내었으면 합니다" 라고 말합니다.


Padşah balaca çobanı yanına çağırıb şahzadənin könlünü niyə sındırdığını soruşur.

왕은 어린 목동을 곁으로 불러서 왕자의 마음을 왜 상처받게 했는지를 물어봅니다.


Balaca çoban isə:

어린 목동은


- Padşah sağ olsun, balaca şahzadəyə əsl pislik eləyənlər ona yalan söyləyənlərdir.

"왕이시여, 어린 왕자에게 실로 나쁜 신하들이 그에게 거짓말을 한 듯 합니다.


Bu günə qədər onu yalandan ancaq təriflədiklərinə görə şahzadəmiz də elə bilib ki, hamıdan bacarıqlı, hamıdan ağıllı bir tək özüdür.

오늘까지 그를 거짓말 때문에, 그러나 칭찬한 사람들로 인해 우리들의 왕자도 그 누구보다도 능력있고, 그 누구보다도 현명한 유일한 사람이 자신이라고 알고 있습니다.


Onun üçün də öz üzərində çalışmayıbdır.

그로 인해서 스스로 노력을 하지 않았습니다.


Əgər sözün düzünü söyləsəydilər, şahzadə, bəlkə, daha çox öz üzərində çalışar, doğrudan da, hər kəsdən üstün ola bilərdi.

만약 그들이 말을 정직하게 했다면, 왕자님이시여, 아마도, 매우 더 스스로 노력했고, 실제로 모든 사람들보다 뛰어나셨을 수 있엇을 것입니다."


Şahzadə özünü saxlaya bilməyib qışqırdı:

왕자는 참지 못하고 고함을 쳤습니다.


- Mən onsuz da hər kəsdən artığam.

"나는 어쨌든 그 누구보다 뛰어나.


Səndən isə qat-qat güclüyəm.

나는 너보다 힘이 세.


Heç bir uşaq mənimlə güləşə bilməz.

그 어떤 아이도 나와 씨름을 할 수 없을 거야.


İstəyirsən gəl, səninlə bir güləşək.

네가 원한다면 와라, 한 판 붙어보자."


Balaca çoban:

어린 목동은


- Yox, olmaz.

"아닙니다, 불가능합니다.


Mən bir çobanam.

저는 목동에 불과합니다.


Sizinlə güləşmək istəmirəm, - deyir.

당신과 씨름을 하는 것을 원하지 않습니다" 라고 말합니다.


Ancaq padşah çobana əmr eləyir ki, şahzadə ilə güləşsin.

그러나 왕은 목동에게 왕자와 씨름을 하라고 명령을 내립니다.


Çoban da çox çəkmir ki, padşahın oğlunun kürəyini yerə vurur.

목동도 크게 망설이지 않고, 왕의 아들을 던져버립니다.


Həmin vaxtdan da şahzadə çobanın haqlı olduğunu başa düşür.

이때부터 왕자는 목동이 정직하다는 것을 이해합니다.


Və o ancaq onunla dostluq eləyir, təkcə onun sözünə inanır.

그리고 그는 이제 그와 친구가 되고, 오직 그의 말만 믿습니다.


əsə-əsə gəzmək 떨다, 비틀거리다, 비틀거리며 걷다 əsə-əsə getmək 떨다, 비틀거리다, 비틀거리며 걷다 uzaqlaşdırmaq 빼내다, 쫓아내다, 추방하다 qısqanmaq 시기하다, 질투하다, 시샘하다 güləşmək 싸우다, 투쟁하다, 씨름하다 könlülü sındırmaq 무례하게 대하다, 심하게 대하다, 모욕감을 일으키게 하다 onsuz da 어쨌든, 아무튼, 좌우간

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요