Farzandga nasihat

어린이에게 충고


Sen dunyoga yomonlik qilish uchun kelmagansan, shuning uchun faqat yaxshilik qil.

너는 세상에서 나쁜 일을 하기 위해 온 것이 아니다, 그러므로 오직 좋은 일만 해라.


Dushmanlik qilib birovning boshiga qanday kulfat solsang, shu kulfat bir kuni sening boshingga ham keladi.

증오하고 누군가의 머리에 어떻게 불행을 고뇌를 붓는다면, 그 고뇌는 어느날 너의 머리에도 올 것이다.


Saxovatni kirim va daromadga qarab qil, birovlarga taqlid qilgan holda saxiylik qilma.

아량을 소득과 이익 보다 더 해라, 누군가들에게 거짓으로 한 상태로 자선을 하지 마라.


Xijolatda qolmay desang, manmanlik qilma, xushmuomalalik bilan katta-kichikni rom et.

당황하지 않을 때, 자만하지 마라, 예의바르게 위아랫사람을 따르게 해라.


Takabburlik yo'liga kirib qolishdan ehtiyot bo'l, behuda hazil va yengiltaklikka ham yo'l qo'yma.

불손함의 길에 들어가버리는 것에 주의를 기울여라, 쓸데 없는 농담과 경박한 것에도 길을 허락하지 마라.


O'zingdan kattalarga odob bilan muomala qil, o'zingdan kichiklarga esa shafqat yo'lini tut.

자신으로부터 어른들에게 예의바른 행동을 하고, 자신으로부터 아랫사람들에게 자비의 길을 유지해라.


dushmanlik 증오, 적의 kulfat 불운, 재난, 고뇌 saxovat 관대, 아량 kirim 소득, 수입 daromad 수입, 소득, 이익 taqlid 거짓의 saxiylik 자선, 관대 xijolat 혼돈, 혼란, 당황, 얼떨떨함 manmanlik 자만, 오만 xushmuomalalik 명랑함, 예의바름 rom etmoq 따르게 하다 takabburlik 거만, 오만, 건방, 불손 behuda 쓸데 없는, 쓸모없는 yengiltak 진지하지 않은, 경박한 shafqat 관대, 자비

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요