Toshkent metrosi 1973-yilda qurila boshlangan.

타슈켄트 지하철은 1973년에 건설되기 시작했습니다.


Chilonzor yo'nalishining birinchi qismi (S.Rahimov bekatidan hozirgi Amir Temur bekatigacha 9 ta bekat) 1977-yil 6-noyabrda qurib bitkazildi.

칠론조르 노선의 첫 번째 부분 (소비르 라히모프 역부터 현재 아미르 테무르 역까지 9개 역)은 1977년 11월 6일 완공되었습니다.


Uning uzunligi 12,2 km.

그것의 길이는 12.2km입니다.


Bu yo'nalishning 3 bekatdan iborat ikkinchi qismi (Amir Temur bekatidan hozirgi Buyuk Ipak Yo'li bekatigacha) 1980-yil 18-avgustda ishga tushdi.

이 노선의 3개 역으로 구성된 두 번째 부분 (아미르 테무르역에서부터 현재 부육 이팍 욜르 (비단길) 역까지)은 1980년 8월 18일에 완공되었습니다.


Bu qismning uzunligi 4,6km.

이 부분의 길이는 4.6km입니다.


Shunday qilib, birinchi yo'nalish 12 ta bekatdan iborat bo'ldi.

그렇게 해서, 1호선은 12개 역으로 구성되었습니다.


1981-yilda ikkinchi - O'zbekiston yo'nalishining qurilishi boshlandi.

1981년에 2호선 - 우즈베키스탄 노선의 건설이 시작되었습니다.


Unda Chkalov bekatidan Beruniy bekatigacha bo'lgan masofada 11 ta bekat qurib ishga tushirildi.

그것에서 츠칼로프 역에서부터 베루니 역까지의 거리로 11개 역이 건설되었습니다.


Mustaqillik yillarida metroning uchinchi - Yunusobod yo'nalishining birinchi qismida Mingo'rikdan Habib Abdullayev bekatigacha bo'lgan masofada 6 ta bekat qurilib ishga tushirildi.

독립 후에 지하철의 세 번째 - 유누소보드 노선의 첫 번째 부분으로 밍오릭부터 하비브 압둘라예브 역까지의 거리로 6개 역이 건설되었습니다.


Bu yo'nalishning ikkinchi qismi bo'yicha hozirgi kunda qurilish ishlari olib borilmoqda.

이 노선의 두 번째 부분에 대해 현재 건설이 진행되고 있습니다.


ishga tushmoq 일을 시작하다


- '동사 현재-미래동명사 ishlari olib borilmoq'은 '어떠한 일이 진행되다'라는 의미다.


=====


Toshkent - Televideniye vatani

타슈켄트 - 텔레비전 기술의 조국


1928-yilda O'zbekistonda yashayotgan ixtirochilar V.Grabovskiy va I.Belyanskiylar elektron nur yordamida harakatlanayotgan tasvirni bir joydan ikkinchi joyga uzatadigan va qabul qiladigan moslama yaratdilar.

1928년에 우즈베키스탄에서 살고 있던 발명가들인 V.Grabovskiy 와 I.Belyanskiy 는 전자 광선의 도움으로 움직이는 장면을 한 곳에서 다른 곳으로 넘겨주고, 받게 개조하는 것을 발명했습니다.


Shu tariqa Toshkentda jahonda ilk bor televideniyega asos solindi.

그 방법은 타슈켄트에서 세계에서 가장 먼저 텔레비전 방송 기술의 기초를 만든 것이었습니다.


Keyinchalik bu ulug' ixtiro takomillasha borib, 1936-yil Buyuk Britaniya va Germaniyada, 1941-yili esa AQSHda muntazam televizion ko'rsatuvlar namoyishi boshlandi.

그 후 이 위대한 발명은 더욱 발전되어서, 1936년 영국과 독일에서, 1941년에는 미국에서 정규 텔레비전 프로그램 방송이 시작되었습니다.


O'zbekistonda ilk bor 1956-yil noyabrda Markaziy Osiyo hududida birinchi bo'lib televizion ko'rsatuvlar uzatila boshlandi.

우즈베키스탄에서는 최초로 1956년 11월에 중앙아시아 지역에서 최초로 텔레비전 방송이 송출되기 시작했습니다.


Hozirgi kunga kelib O'zbekiston televideniyesi Markaziy Osiyoda eng ilg'or va qimmatbaho texnikaga ega bo'lgan telemaskanga aylandi.

현대에 와서 우즈베키스탄 텔레비전 방송 기술은 중앙아시아에서 가장 선구적이며 가치가 높은 기술을 가지고 있는 TV 방송 중심지로 바뀌었습니다.


Bugun qayerga bormang: cho'pon o'tovigami, dehqon shiyponigami, tog' oralig'ida yashayotgan geologlar chodirigami, eng uzoq qishloqlargami - hamma-hamma joyda televizor deb atalgan mo'jizali qutiga ko'zingiz tushadi.

오늘 어디 가지 마세요, 목동이 휴대용 천막으로도, 농부가 원두막으로도, 협곡에서 살고 있는 지질학자들이 천막으로도, 가장 먼 시골들로도 - 모든 곳에서 텔레비전이라고 불리는 기적적인 상자에 눈길이 쏠립니다.


Jahonning rivojlangan mamlakatlarida bir necha kanallarda kecha-yu kunduz teleko'rsatuvlar namoyish qilinadi.

세계의 발전한 국가들에서 몇몇 채널에서 과거와 오늘의 TV방송들이 상연되고 있습니다.


Lekin bu degani - o'sha mamlakatlar odamlari kecha-yu kunduz faqat televizor ko'rib yotaveradi degani emas.

그러나 이 말이 - 바로 그 국가들의 사람들은 과거와 오늘 오직 텔레비전을 보고 있다는 말이 아닙니다.


Shifokorlarning tavsiyasi bo'yicha, televizorni bir kunda ko'pi bilan 2-3 soat ko'rish mumkin.

의사들의 추천에 따르면, 텔레비전을 하루에 많이 보아야 2-3시간 보아야 합니다.


Televizor qarshisida bundan ko'p o'tirish sog'liqqa juda zarar.

TV 맞은편에서 이보다 더 많이 앉아있는 것은 건강에 매우 유해합니다.


Masalan, bolalar o'zlari uchun mo'ljallangan maxsus ko'rsatuvlarnigina ko'rishlari mumkin.

예를 들어, 어린이들은 그들을 위한 만들어진 특별한 프로그램만 보아야 합니다.


televideniye 텔레비전 방송 기술 ixtirochi 발명가 elektron 전자 harakatlanmoq 움직이다 moslamoq 적합하게 만들다, 개조하다 tariqa 방법 asos solmoq 기초를 만들다 takomillashmoq (자원, 기술) 개발하다, (택지) 조성하다, 계발하다, 신장시키다 muntazam 정례의,정기적인, 규칙적인 ilg'or 선봉, 선구자, 진보자 kanal (방송) 채널 o'tov 휴대용 천막 shiypon 원두막 oraliq 간격 tog' oralig'i 계곡, 협곡 chodir 천막 quti 상자, 궤짝, 항아리, 단지


- ko'pi bilan 은 '많이 해야', '최대한의 경우'라는 의미다.


- 대격(ni), 처격(da), 탈격(dan), 여격(ga) 등을 지배하는 동사가 여러 개의 예를 들며 말할 때에는 격 뒤에 mi를 붙인다. 한국어로 해석은 '~든'이라고 할 수 있다. 이 때 강세는 격에 붙고, mi에 강세가 주지 않는다.

예) Sizdami, do'stlarimdami, o'qituvchimizdami pul bor.

너에게든, 내 친구들에게든, 내 선생님에게든 돈이 있다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요